No Gift Policy งดรับ งดให้

ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สายตรงผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา
ดร.ธีรวัฒน์ วังมณี 053-776019

   

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เทอมที่ 1/2567

มร.ชร.เปิดพื้นที่ให้ความหลากหลาย ให้นักศึกษา LGBTQ+ แต่งกายสไตล์ตัวเอง ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567

SDGs.เป้าหมายที่ : 5 :::::: Read More