All Post. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรม ข่าวสาร กองพัฒนานักศึกษา

Menu

ค้นข้อมูลนักศึกษา Active
การค้นข้อมูลนักศึกษาในฐานส่งเสริม
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานพิธีฯ Active
จัดทำชื่อ คำสัง บัตร งานปริญญาบัตร
สรุปโครงการกิจกรรม Active
แบบรายงานผล ปัญหาและแนวทางแก้บัญหา
ออกเลขบันทึกข้อความ Active
ออกเลขแบบอัตโนมัติ
ระบบออกเลขหนังสือราชการภายนอก Active
ออกเลขแบบอัตโนมัติ
ทะเบียนคุมเอกสารส่งเบิกเงิน Active
หลักฐานการเบิกเงิน โครงการ/กิจกรรม
เอกสารประกันอุบัติเหตุ Active
หลักฐานส่งเบิกประกัน สรุปงานประกัน
ใบรับรองความประพฤติ / รับรองทุน Active
รับรองการประพฤติ รับรองการกู้
ออกบัตรการแต่งกาย Active
กรอกข้อมูล ปริ้นคำร้อง
ออกใบประมวลผลกิจกรรม Active
กรอกข้อมูล ปริ้นคำร้อง
ค้นหาชั่วโมงจิตอาสา (โนช) Active
ตรวจสอบคะแนนจิตอาสาจาก 2 ฐานข้อมูล
สถิติการใช้งานฐานข้อมูล Active
Statistics SNK
เสื้อเฟรชชี่ และบัตรประกันอุบัติเหตุ Active
บันทึกข้อมูลรับเสื้อ
ระบบกรอกข้อมูลวินัยนักศึกษา Active
ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลความผิด
นักศึกษาลาออก / ให้คำปรึกษา Active
ข้อมูลการลาออก ให้คำปรึกษา แนะแนว
ระบบยืมคืน กองพัฒ Active
ระบบจัดการการยืมคืน
หอพักเครือข่าย Active
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย
ระบบของงานพัสดุครุภัณฑ์ Active
เลขลงทะเบียนใบตรวจรับจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบผ่อนผันทหาร Active
ระบบจัดการผ่อนผันทหาร
ระบบประเมินสุขภาพจิต Active
คัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
ระบบทุนอุดหนุน Active
ระบบจัดการงานทุนอุดหนุน