กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย SDGs

กองพัฒนานักศึกษา

ได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีการขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามพันธกิจหลัก 5 ประการ ผ่านกระบวนการบูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมสู่การ นำองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและขับเคลื่อนท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Menu

ค้นข้อมูลนักศึกษา Active
การค้นข้อมูลนักศึกษาในฐานส่งเสริม
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานพิธีฯ Active
จัดทำชื่อ คำสัง บัตร งานปริญญาบัตร
สรุปโครงการกิจกรรม Active
แบบรายงานผล ปัญหาและแนวทางแก้บัญหา
ออกเลขบันทึกข้อความ Active
ออกเลขแบบอัตโนมัติ
ระบบออกเลขหนังสือราชการภายนอก Active
ออกเลขแบบอัตโนมัติ
ทะเบียนคุมเอกสารส่งเบิกเงิน Active
หลักฐานการเบิกเงิน โครงการ/กิจกรรม
เอกสารประกันอุบัติเหตุ Active
หลักฐานส่งเบิกประกัน สรุปงานประกัน
ใบรับรองความประพฤติ / รับรองทุน Active
รับรองการประพฤติ รับรองการกู้
ออกบัตรการแต่งกาย Active
กรอกข้อมูล ปริ้นคำร้อง
ออกใบประมวลผลกิจกรรม Active
กรอกข้อมูล ปริ้นคำร้อง
ค้นหาชั่วโมงจิตอาสา (โนช) Active
ตรวจสอบคะแนนจิตอาสาจาก 2 ฐานข้อมูล
สถิติการใช้งานฐานข้อมูล Active
Statistics SNK
เสื้อเฟรชชี่ และบัตรประกันอุบัติเหตุ Active
บันทึกข้อมูลรับเสื้อ
ระบบกรอกข้อมูลวินัยนักศึกษา Active
ค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูลความผิด
นักศึกษาลาออก / ให้คำปรึกษา Active
ข้อมูลการลาออก ให้คำปรึกษา แนะแนว
ระบบยืมคืน กองพัฒ Active
ระบบจัดการการยืมคืน
หอพักเครือข่าย Active
หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย
ระบบของงานพัสดุครุภัณฑ์ Active
เลขลงทะเบียนใบตรวจรับจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบผ่อนผันทหาร Active
ระบบจัดการผ่อนผันทหาร
ระบบประเมินสุขภาพจิต Active
คัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
ระบบทุนอุดหนุน Active
ระบบจัดการงานทุนอุดหนุน