วิธีติดต่องาน ในกองพัฒนานักศึกษา

วิธีติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดังนี้

เผยแพร่ : 24 กันยายน 2563
การโทรศัพท์สายภายนอก : 053-776019 แล้วต่อด้วยเบอร์โต๊ะเจ้าหน้าที่ หรือ 0 โอโปเรเตอร์
การโทรศัพท์สายภายใน : 1737 หรือ 1738 แล้วต่อด้วยเบอร์โต๊ะเจ้าหน้าที่ หรือ 0 โอโปเรเตอร์

งานแนะแนวให้คำปรึกษา และจัดหางาน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางสาวนภาภรณ์ อัจฉฤกษ์
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 16 ต่อ คุณนภาภรณ์ หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หรือเฟสบุ๊ก : ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน CRRU
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
หมายเหตุ :
- หากต้องการติดต่อคำปรึกษาแนะแนวส่วนตัว ให้ inbox โดยตรง
- งานจัดหางาน จะมีโพสแนะนำงาน สถานที่ในการสมัครงาน ตลอดโปรดติดตามการประกาศอย่างต่อเนื่อง

งานนักศึกษาวิชาทหาร
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางสาวนภาภรณ์ อัจฉฤกษ์ และ นายจักรพันธ์ ทิพย์สุภา
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 16 ต่อ คุณนภาภรณ์ หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หรือเฟสบุ๊ก : นักศึกษาวิชาทหาร ม.ราชภัฏเชียงราย
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
หมายเหตุ : ข่าวสารและประกาศต่างๆ จะประกาศผ่านทาง facebook เท่านั้น

งานผ่อนผันทหาร งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นายจักรพันธ์ ทิพย์สุภา
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 16 ต่อ คุณจักรพันธ์ หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว็ป : ระบบงานผ่อนผันทหาร
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
หมายเหตุ : ข่าวสารและประกาศต่างๆ จะประกาศผ่านทาง หน้าระบบ login เท่านั้น

งานธุรการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นายวรพล มั่งมูล
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 18 ต่อ คุณวรพล หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
หมายเหตุ : สามารถติดต่อเค้าเตอร์บริการหมายเลข 3

งานเลขานุการ งานกองทุนพัฒนานักศึกษา
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางสาวสายพิน วัฒนา, นายสามารถ กาวิละพันธ์(กองทุนพัฒนานักศึกษา)
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 23 ต่อ คุณสายพิน หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

งานประกันคุณภาพ งานสถิติข้อมูล
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางสาวธัญณชน ใจบุญตัน
รายงาน : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติ : สถิติการให้บริการด้านข้อมูลและการให้คำปรึกษา
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 22 ต่อ คุณธัญณชน หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

งานการเงิน งานประกันอุบัติหตุ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางบุญนิศา กรรณิกา
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 21 ต่อ คุณบุญนิศา หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว็ป : งานประกันอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
หมายเหตุ : สามารถติดต่อเค้าเตอร์บริการหมายเลข 6 และ 7

งานกิจกรรมพิเศษ งานธนาคารความดี จิตอาสา
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นายสามารถ กาวิละพันธ์
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 20 ต่อ คุณสามารถ หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว็ป : ระบบธนาคารความดี จิตอาสา
หมายเหตุ : สามารถติดต่อเค้าเตอร์บริการหมายเลข 4 และ 5

งานทุนอุดหนุน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางสุมิตรา พันธุ์ปัญญา
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 15 ต่อ คุณสุมิตรา หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หรือเฟสบุ๊ก : งานทุนอุดหนุน ม.ราชภัฏเชียงราย
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
หมายเหตุ : ข่าวสารและประกาศต่างๆ จะประกาศผ่านทาง facebook

งานกิจกรรม งานธนาคารความดี จิตอาสา
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นายบุญทัน สมนะ
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 17 ต่อ คุณบุญทัน หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว็ป : ระบบธนาคารความดี จิตอาสา
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
หมายเหตุ : สามารถติดต่อเค้าเตอร์บริการหมายเลข 4 และ 5

งานกิจกรรมกีฬา
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นายราวิน ยี่ภิญโญ
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 16 ต่อ คุณราวิน หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือเฟสบุ๊ก : Sport CRRU กลุ่มงานกีฬา
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart
หมายเหตุ :
- หากต้องการติดต่อส่วนตัว ให้ inbox โดยตรง
- ข่าวสารและประกาศต่างๆ จะประกาศผ่านทาง facebook อย่างต่อเนื่อง

งานสารสนเทศข้อมูล งานธนาคารความดี จิตอาสา(ด้านระบบ)
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นายณรงค์เดช นันทชัย
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 17 ต่อ คุณณรงค์เดช หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หมายเหตุ : สามารถติดต่อเรื่องคะแนนกิจกรรม ความดี จิตอาสา

งานประชาสัมพันธ์ งานCRRU Market Place งานThe Idol
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นายพันธ์ศักดิ์ วรรณคำ
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 14 ต่อ คุณพันธ์ศักดิ์ หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หรือเฟสบุ๊ก : ราชภัฏเชียงราย มาร์เก็ตเพลส
หรือเฟสบุ๊ก : ราชภัฏเชียงราย The Idol
หมายเหตุ :
- หากต้องการติดต่อส่วนตัว ให้ inbox โดยตรง
- ข่าวสารและประกาศต่างๆ จะประกาศผ่านทาง facebook อย่างต่อเนื่อง

งาน กยศ. กรอ.
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นายณฐกร ปรีชาหาญ
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6019 # 13 ต่อ คุณณฐกร หรือ #12 คุณสุภาวรรณ หรือ #11 คุณหทัยชนก หรือติดต่อด้วยตัวเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หรือเฟสบุ๊ก : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart การให้บริการของงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการ : Flowchart การให้บริการรายงานสถานภาพนักศึกษา
หมายเหตุ :
- หากต้องการติดต่อส่วนตัว ให้ inbox โดยตรง
- ข่าวสารและประกาศต่างๆ จะประกาศผ่านทาง facebook อย่างต่อเนื่อง

งานผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผิดชอบโดย : นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
เบอร์ติดต่อ 0-5377-6000 # 1815 สายภายใน 1815