ระบบผ่อนผันทหาร ปี พ.ศ. 2566

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เกียวกับงานผ่อนผันทหาร
ผ่าน facebook งานผ่อนผันทหาร-มรชร

ระบบนี้ใช้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยให้นักศึกษาที่เกิดใน พ.ศ. 2546 กรอกข้อมูลยื่นความจำนงในการ ผ่อนผันทหาร


สรุปข้อมูลของปี 2566
จำนวน 318 ราย

สถานะ:กรอกคำร้องเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 44 ราย
สถานะ:ส่งเอกสารที่กองพัฒแล้ว
จำนวน 274 ราย

© Copyright งานผ่อนผันทหาร , 2023
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย