ระบบผ่อนผันทหาร ปี พ.ศ. 2563

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เกียวกับงานผ่อนผันทหาร
ผ่าน facebook งานผ่อนผันทหาร-มรชร

ระบบนี้ใช้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยให้นักศึกษาที่เกิดใน พ.ศ. 2543 กรอกข้อมูลยื่นความจำนงในการ ผ่อนผันทหาร


สรุปข้อมูลของปี 2563
จำนวน 435 ราย

สถานะ:กรอกคำร้องเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 10 ราย
สถานะ:ได้รับการผ่อนผันแล้ว
จำนวน 425 ราย

© Copyright งานผ่อนผันทหาร , 2021
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย