ระบบผ่อนผันทหาร ปี พ.ศ. 2565

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เกียวกับงานผ่อนผันทหาร
ผ่าน facebook งานผ่อนผันทหาร-มรชร

ระบบนี้ใช้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยให้นักศึกษาที่เกิดใน พ.ศ. 2545 กรอกข้อมูลยื่นความจำนงในการ ผ่อนผันทหาร


สรุปข้อมูลของปี 2565
จำนวน 377 ราย

สถานะ:กรอกคำร้องเรียบร้อยแล้ว
จำนวน 24 ราย
สถานะ:ส่งเอกสารที่กองพัฒแล้ว
จำนวน 20 ราย
สถานะ:จัดส่งไปยังสัสดีจังหวัดแล้ว
จำนวน 235 ราย
สถานะ:ได้รับการผ่อนผันแล้ว
จำนวน 98 ราย

© Copyright งานผ่อนผันทหาร , 2023
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย