No Gift Policy งดรับ งดให้

ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สายตรงผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา
ดร.ธีรวัฒน์ วังมณี 053-776019