1503210449
Alumni
activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
December 14, 2018

CRRU Alumni : ยุทธภูมิ​ สุประการ ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

ยุทธภูมิ​ สุประการ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย (ชื่อเรียกในสมัยนั้น ปัจจุบันใช้ชื่อสาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์) รหัสปี40 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ยุทธภูมิยังเป็นนักขับเคลื่อนศิลปวัฒธรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจัย และศิลปินร่วมสมัย
December 14, 2018

CRRU Alumni :ไชยกฤต ปิงเมือง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ไชยกฤต ปิงเมือง ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2557 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และช่วยราชการที่ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
December 14, 2018

CRRU Alumni : สุขสรร ชัยวร IT & Business Development Manager บริษัท Advance Innovation Technology และ CEO บริษัท Infinity Transport

สุขสรร ชัยวร ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 45 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง IT & Business Development Manager บริษัท Advance Innovation Technology Co.,Ltd และ CEO บริษัท Infinity Transport Co.,Ltd.
December 14, 2018

CRRU Alumni : ศรันย์ เนมหาวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เจ ซอฟต์แวร์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ศรันย์ เนมหาวรรณ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 42 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เจ ซอฟต์แวร์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
December 14, 2018

CRRU Alumni : ผศ. รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และกรรมการบริหาร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 44 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และกรรมการบริหาร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
December 14, 2018

CRRU Alumni : ดร. กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นเปา อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

ดร. กฤชฐา พลตรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ รหัสปี 44 และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 51 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันต้นเปา อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
December 14, 2018

CRRU Alumni : พัชราภรณ์ มะชิดธิ รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561

พัชราภรณ์ มะชิดธิ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 57 ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561 ประเภท “รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต”
December 14, 2018

CRRU Alumni : ศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จ.พะเยา

ศุภกฤต กันทา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ รหัสปี 47 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา
December 14, 2018

CRRU Alumni : สุธิพงษ์ ใจแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

สุธิพงษ์ ใจแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รหัสปี 47 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รหัสปี 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
December 14, 2018

CRRU Alumni : สิทธิชัย เรือนปง อาจารย์สอนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สิทธิชัย เรือนปง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 53 ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
December 13, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำโดย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายอิศราพงษ์ หน่อคำ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้การต้อนรับบุคลากรและผู้นำนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภ.เทพสตรี) จังหวัดลพบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
December 11, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดปัจฉิมนิเทศฯ เตรียมพร้อม นศ. สู่การทำงาน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัด “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมกาสะลองคำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ทีมวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย นำโดย ทัตขวัญ สุรินทร์ […]
December 7, 2018

CRRU THE IDOL 129 อนุสรณ์ จันทร์ก้อน ศิษย์เก่า มร.ชร. เหรียญทองแดง เปตอง ชายเดี่ยว เจียงฮายเกมส์

มิตรภาพ ความภาคภูมิใจ ชัยชนะ อนุสรณ์ จันทร์ก้อน เจ้าของเหรียญทองแดง เปตอง ชายเดี่ยว “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เปตองเป็นกีฬาที่สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างมิตรภาพ เล่นเปตองแล้วได้เพื่อนใหม่มากมาย” เจ้าของคำพูดนี้คือ อนุสรณ์ จันทร์ก้อน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) […]
December 4, 2018

แจ้งการฝึกภาคสนาม นศท.มร.ชร.ชั้นปีที่ ๓/๖๑

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๓๗ กำหนดการฝึกภาคสนามของ นศท.มร.ชร.ชั้นปีที่ ๒,๓ ณ พื้นที่ฝึกบ้านโป่งซางเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งผลัดดังนี้ ชั้นปีที่ ๒ ผลัดชาย (๑ คน) ฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๓ ผลัดชาย […]
December 4, 2018

มร.ชร. จัดพิธีเคารพธงชาติฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9-วันพ่อแห่งชาติ-วันชาติ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในเวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา […]
December 4, 2018

แจ้งการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๔,๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ เรื่อง

แจ้งเรื่องการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๔,๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดการฝึกภาคสนามของ นศท.มร.ชร.ชั้นปีที่ ๔,๕/๖๑ ณ พื้นที่ฝึกค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี โดยแบ่งผลัดดังนี้ -ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ชาย ผลัดที่ ๓ ผลัดละ ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม […]
December 4, 2018

แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนกองประจำการและแต่งตั้งยศ นศท.ชั้นปีที่ ๓/๖๑

กำหนดการขึ้นทะเบียนกองประจำการและแต่งตั้งยศให้กับนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๗ จะดำเนินกรรมวิธีทางด้านเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการ และแต่งตั้งยศให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิททยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ให้นักศึกษาวิชาทหารชาย ตัดผมสั้นตามระเบียบที่นรด.กำหนด และให้นำหลักฐานที่จะต้องนำไปประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการและแต่งตั้งยศ มีดังนี้ ๑.นักซึกษาวิชาทหารชาย ๑.๑ […]
December 4, 2018

แจ้ง นศท.เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตน และสวนสนาม

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๗ จะทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้ นศท.มร.ชร. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ทุกคน เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมกันเวลา ๑๔.๓๐ น. การแต่งกาย ชุดปกติ […]
December 3, 2018

คณะกรรมการส่งเสริมฯ มร.ชร. มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ฯลฯ แก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นายเกษม มูลจันทร์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “โครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในหมู่บ้าน ชุมชน และผู้ประสบภัยธรรมชาติ” นำเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียน 4 แห่ง ช่วงเช้าจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน […]
December 2, 2018

CRRU THE IDOL 128 (ประจำวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561) กนกวรรณ ธรรมยศ และธนภัทร พรมมา

ค้นตัวตน ดาว-เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 2018 กนกวรรณ ธรรมยศ และธนภัทร พรมมา ช่วง 2 เดือนกว่าๆ ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ความฮอตของ อิง-กนกวรรณ ธรรมยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการท่องเที่ยว และ โก-ธนภัทร พรมมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์) […]
December 2, 2018

อบอุ่นหัวใจ คณะกรรมการส่งเสริมฯ มร.ชร.-เจ้าของทุนฯ จัดงานเลี้ยงเชื่อมสัมพันธ์ นศ.

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้มีอุปการคุณที่มอบทุนการศึกษาประเภททุนอุดหนุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ, ดร. นิวัฒน์ แจ้งอริยวงศ์, ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, คุณเพชรรัตน์ กองบุญมา, คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง และคุณรัตนา จงสุทธานามณี จัดงานเลี้ยงให้แก่นักศึกษาจำนวน 190 คน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับนักศึกษา และพบปะพูดคุยระหว่างกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกสนานจากการแสดงโชว์ชุดพิเศษของนักศึกษาทุนฯ ณ […]
November 26, 2018

CRRU THE IDOL 127 ทีมนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รางวัล Innovation for older persons ประกวด Young Crenoactive Award 2018 สภากาชาดไทย

เชื่อมคน 2 วัยให้ห่างไกลความเหงาด้วยโยคะและลีลาศ ทีมนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร ไม่ว่าเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ก็อาจเกิดอาการเหงาเข้ามารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีลูกหลานอยู่ดูแลใกล้ชิด ความเหงาก็อาจย่างกรายเข้ามาในชีวิตได้ง่าย จากผลสำรวจของทีมนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จำนวน 10 คน ประกอบด้วย กิติภรณ์ เป็งภิระ, เบญจรงค์ พูลสวัสดิ์, นรีกานต์ คำเเสน, […]
November 23, 2018

สุดอลังการ! ป๋าเวณียี่เป็งฯ มร.ชร. 2561 สืบสานประเพณีล้านนา-เปิดพื้นที่โชว์ความสามารถ นศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดกิจกรรม “ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา” หรือ งานลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาอันดีงาม ขอขมาต่อพระแม่คงคา พร้อมจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาจาก 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ชมรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 งานฯ จัดขึ้น 2 วัน วันที่ 21 พฤศจิกายน […]
November 16, 2018

CRRU THE IDOL 126 (ประจำวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561) 13 นักกีฬา-นักศึกษา มร.ชร. แข่งขัน “เจียงฮายเกมส์”

SPORTS HERO นักศึกษา มร.ชร. สู้สุดใจ เจียงฮายเกมส์ ความเก่งกาจด้านกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องผ่านการแข่งขันกีฬาหลากหลายรายการ เช่น กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง และกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพราะแข่งขันครั้งใด นักกีฬารั้วเทา-แสดก็คว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้แทบทุกครั้ง ความท้าทายครั้งใหม่ของพวกเขาคือ “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ […]
November 13, 2018

นศ.-นักแสดงเปิด “เจียงฮายเกมส์” พร้อมเกินร้อย “อ.เฉลิมชัย” ให้กำลังใจพร้อมชื่นชมความสามารถ

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ หรือ “อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ในฐานะที่ปรึกษาการแสดงพิธีเปิด-ปิด “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ เดินทางมาชมการฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดฯ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จำนวน 2 ชุดการแสดงคือ สมญานาม แดนไตรภูมิ และ ล้านนา […]
November 9, 2018

CRRU THE IDOL 125 นักศึกษา มร.ชร. คว้ารางวัลหลากหลายรายการ

เกาะติดความสำเร็จนักศึกษา มร.ชร. The Idol พาไปเกาะติดความสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่คว้ารางวัลจากการประกวดแข่งขันหลายรายการ ในหลายด้าน เช่น วิชาการ กีฬา ออกแบบ งานวิจัย และนวัตกรรมสุขภาพ รวมถึงการเปิดประสบการณ์ต่างแดนในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนของนักศึกษาจากรั้วเทา-แสด   4 นศ. คว้ารางวัลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4 คนสร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลจากเวทีประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก ในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่น ล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน […]
November 7, 2018

นศ. เฟรชชี่ มร.ชร. แข่งกีฬา Freshy CRRU 2018 สร้างสามัคคี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดการแข่งขัน “กีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Freshy CRRU 2018” ณ สนามกีฬาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แข่งขันกีฬาสร้างความสมัครสมานสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากอบายมุข ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล […]
November 4, 2018

CRRU THE IDOL 124 5 ชมรมนักศึกษาดีเด่น มร.ชร.

เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการทำกิจกรรม 5 ชมรมนักศึกษาดีเด่น มร.ชร. ไฮไลท์อย่างหนึ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้ความสนใจ ในพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ หรือพิธีไหว้ครู ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำพานดอกไม้ไปมอบแด่คณาจารย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ให้นักศึกษาน้องใหม่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครู และแสดงตนเพื่อขอเป็นลูกศิษย์รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากท่าน คือ ชมรมและกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นชมรมนักศึกษาดีเด่นเพื่อรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ปีนี้พิธีวันทาคณาจารย์ฯ ของมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน ณ หอประชุมใหญ่ […]
October 29, 2018

ทุ่มสุดตัว นักศึกษา มร.ชร. ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิด “เจียงฮายเกมส์”

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) หลายร้อยคน จากหลากหลายคณะ/สำนักวิชา ทุ่มเทฝึกซ้อมการแสดงหลักในพิธีเปิด “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ จำนวน 4 ชุดการแสดง ประกอบด้วย การแสดงจ้องมองล้านนา, ล้านนา ชาติพันธุ์, สมญานาม แดนไตรภูมิ และผืนผ้าใบแห่งชีวิต ณ บริเวณจุดฝึกซ้อมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หวังสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้ผู้ชมในวันแสดงจริง โดยเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม […]
October 26, 2018

CRRU THE IDOL 123 เบญจมาศ บัวการ และเอกลักษณ์ บุญปั๋น ชนะเลิศ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก

The Youngblood เบญจมาศ บัวการ และเอกลักษณ์ บุญปั๋น นักออกแบบ หรือดีไซเนอร์ น่าจะเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อย หลายคนมองว่าอาชีพนักออกแบบเต็มไปด้วยด้านที่สวยงาม ความเก๋ ความเท่ ความสุขสบาย นั่นอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดเสียทีเดียว เพราะในความเป็นจริง ทุกอาชีพย่อมมีทั้งด้านที่สวยหรูและด้านที่ไม่น่าพิสมัย ประสบการณ์เท่านั้นที่จะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการทำงานไปได้ เหมือนกับ มิ้น-เบญจมาศ บัวการ และ บาส-เอกลักษณ์ บุญปั๋น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ […]