งานธนาคารความดี

งานธนาคารความดี

เนื่องด้วยในสภาวะปัจจุบันนี้ ยังมีปัญหาของกระแสสังคมอยู่หลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา การประพฤติปฏิบัติตนของนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เสี่ยงต่อการเรียนรู้และเลียนแบบอีกทั้งล่อแหลมต่อวิถีการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาให้เป็นคนดีที่สังคมพึงปรารถนาสามารถออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า คงไว้ซึ่งความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนระหว่างที่ทำการศึกษาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ และเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวการที่จะชี้วัดว่านักศึกษาคนใดจะเป็นคนดี มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้านได้นั้น มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นที่จะต้อง กำหนด กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ การเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ต้องอาศัยความเสียสละ อุตสาหะ วิริยะ ฯลฯ ที่ชัดเจนเสียก่อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ตนเองพึงจะได้รับ อาทิเช่น การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

วัตถุประสงค์ของธนาคารความดี

1. เพื่อให้นักศึกษาได้แข่งขันกันทำความดีอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามโอกาส อันควร
3. เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่จะใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา
4. เพื่อสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และดัชนีตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ

ใบประมวลผลความประพฤติ

รายละเอียด
ผู้ที่จะได้รับ ใบประมวลผลกิจกรรม
ผู้ที่จะได้รับ ใบประมวลผลกิจกรรม และ เกียรติบัตรประเภท ดี
ผู้ที่จะได้รับ ใบประมวลผลกิจกรรม และ เกียรติบัตรประเภท ดีมาก
ผู้ที่จะได้รับ ใบประมวลผลกิจกรรม และ เกียรติบัตรประเภท ดีเยี่ยม
เกณฑ์คะแนน
100 คะแนน
150 - 199 คะแนน
200 - 299 คะแนน
300 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์การพิจารณา ตามกิจกรรมที่ได้ทำ

ประเภทของความดี
ความดีประเภท ที่ 1 กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย, คณะ , กิจกรรมเลือกเสรี หรือ การอบรม , ประชุม , สัมมนา , กีฬา เป็นต้น
นักศึกษาผู้เข้าร่วม 5 คะแนน
นักศึกษาผู้จัดกิจกรรม 10 คะแนน
ความดีประเภท ที่ 2 กิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ
กิจกรรมพิเศษในวาระต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 10 คะแนน
ความดีประเภท ที่ 3 กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
การรับตำแหน่งผู้นำนักศึกษา (รองประธานสภานักศึกษา,รองนายกองค์การบริหาร นักศึกษา,รองประธานสโมสรนักศึกษาคณะ
และรองประธานชมรมและคณะกรรมการ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์) 15 คะแนน
ความดีประเภท ที่ 4 การเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้รับโล่ , เกียรติบัตร ,ใบประกาศนียบัตร หรือ เหรียญรางวัลการแข่งขันต่าง ๆ (ในระดับจังหวัด, ภูมิภาค,ประเทศ หรือนานาชาติ )
การรับตำแหน่งผู้นำนักศึกษา (ประธานสภานักศึกษา,นายกองค์การบริหารนักศึกษา,ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ และประธานชมรม
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์) เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดีด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม (ด้านความประพฤติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านระเบียบวินัย และด้านการแต่งกาย) เป็นต้น 20 คะแนน
วิธีขอใบทรานสคริปกิจกรรม
1. เขียนคำร้องขอใบทรานสคริป ที่กองพัฒนานักศึกษา
2. รับใบทรานสคริป หลังจากยื่นเอกสารได้ภายใน 3 วัน (ไม่นับรวมวันหยุด)