งานกองทุนพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานกองทุนพัฒนานักศึกษา

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและผู้นำนักศึกษายอดเยี่ยมประจำปี
2. เพื่อเป็นทุนสำหรับนักศึกษาไปศึกษา หรือไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ หรือไปนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐิ์ในต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมให้เกิดการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต 7 ประการ
4. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนความเป็นเลิศ ทางวิชาการ วิชาชีพ กีฬาและความสามารถพิเศษอื่น
5. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการพัฒานักศึกษาเพื่อออกสู่วิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์เกียวกับงานกองทุนพัฒนานักศึกษา

June 17, 2019

CRRU THE IDOL 156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุนทุนการศึกษา

“การศึกษาคือหนทางสู่ชีวิตที่ดี” เพราะเมื่อตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือจนจบ และสมัครเข้าทำงานในบริษัทที่มั่นคง มีผลตอบแทนที่สูง ชีวิตก็จะพัฒนาขึ้น อยู่สุขสบาย แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งคือ ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เนื่องด้วยการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาดีๆ มีให้ทุกคน มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. เพื่อสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ […]
October 3, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดประชุมคณะกรรมการฯ กองทุนพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำโดย นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานการประชุม และมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
July 4, 2018

รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ-ทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 2. ไม่เป็น หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ดาวน์โหลด รายละเอียดทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561 ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2561 ส่งใบสมัครได้ที่ งานทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา […]