งานกองทุนพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานกองทุนพัฒนานักศึกษา

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและผู้นำนักศึกษายอดเยี่ยมประจำปี
2. เพื่อเป็นทุนสำหรับนักศึกษาไปศึกษา หรือไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ หรือไปนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐิ์ในต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมให้เกิดการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต 7 ประการ
4. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนความเป็นเลิศ ทางวิชาการ วิชาชีพ กีฬาและความสามารถพิเศษอื่น
5. เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการพัฒานักศึกษาเพื่อออกสู่วิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์เกียวกับงานกองทุนพัฒนานักศึกษา