ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

 

กองพัฒนานักศึกษา

ให้บริการ งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา บริการเงินกู้ยืม กยศ. และ กรอ.
งานทุนอุดหนุน บริการทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
งานแนะแนว ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาแก่นักศึกษา
งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร บริการที่พักอาศัยแก่นักศึกษาและบุคลากร
งานบริการสุขภาพ บริการด้านสุขภาพและรักษาโรคเบื้องต้น
งานผ่อนผันทหารและนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการผ่อนผันทหารและการเรียน รด.
งานประกันอุบัติเหตุ บริการด้านประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต
งานกิจกรรมและกีฬา จัดกิจกรรมและกีฬา
งานธนาคารความดี ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาและสาธารณะประโยชน์
งานยืมคืนพัสดุและอุปกรณ์กีฬา บริการให้ยืมพัสดุและอุปกรณ์กีฬา
งานธุรการ ดำเนินการด้านเอกสารและธุรการ
งานการเงินและบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี
งานประกันคุณภาพ ดำเนินการด้านประกันคุณภาพและงานบุคคล
งานสารสนเทศ ดำเนินการด้านเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 9:00am - 4:00pm

ติดต่อเราผ่าน social media:

เบอร์โทรศัพท์ และ Fax

(053) 776019(053) 776047

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

1737, 1738 , 1546, 1547