บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

บุคลากรของเรา

อาจารย์เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

รองอธิการ ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ด้วยบุคลากรที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตใจบริการ ทุ่มเทให้กับงาน และมีความเป็นมืออาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

เราพร้อม ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะการทำงาน และทักษะสังคม
sutud

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
รองอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

nikom

นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

nui

นางสาวสายพิน วัฒนา
งานเลขานุการ

bomb

นายวรพล มั่งมูล
งานธุรการ

tree

นางบุญนิศา กรรณิกา
งานการเงินและบัญชี

aoi

นางสุมิตรา พันธ์ุปัญญา
งานทุนอุดหนุนการศึกษา

pui

นางสาวธัญณชน ใจบุญตัน
งานประกันคุณภาพ

kai

นายบุญทัน สมณะ
งานกิจกรรม

nui2

นายสามารถ กาวิละพันธ์
งานกิจกรรม

banana

นายติราวัช อัตโสภณ
งานกิจกรรมและธนาคารความดี

num

นายราวิน ยี่ภิญโญ
งานกีฬา

army2

นายณรงค์เดช นันทชัย
งานสาระสนเทศ

noch

นายณฐกร ปรีชาหาญ
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

tak

นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

beer

นางสาวหทัยชนก ปิงเมือง
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

nang

นายจักรพันธ์ ทิพย์สุภา
งานพัสดุ

jaw

นางสาวนภาภรณ์ อัจฉฤกษ์
งานแนะแนว

ton

นายพันธ์ศักดิ์ วรรณคำ
งานประชาส้มพันธ์กองพัฒนานักศึกษา

nim

นางอภิญญา เขื่อนเพชร
งานแม่บ้านและงานยืมคืนพัสดุ

ทักษะโดยรวม

  • งานกิจกรรม90%
  • งานกีฬา96%
  • งานติดต่อประสานงาน72%
  • งานบริการ87%