งานประกันอุบัติเหตุ

งานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561

ดำเนินงานโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - วันที่ 25 มิถุนายน 2562


อัตราการคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิตกรณีพิเศษ (การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ)
2. เสียชีวิตจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ (ซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย)
3. อุบัติเหตุ เสียชีวิต ทั่วไป
4. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ
5. เสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติ
6. ถูกฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
7. ขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
8. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
9. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ยกเว้นโรคเอดส์
10. กรณีสูญเสียอวัยวะ ให้เข้ามาติดต่อเป็นกรณีไป
11. ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งการบาดเจ็บวงเงิน
12. ค่าชดเชย จากอุบัติเหตุกรณีใช้สิทธิอื่นๆ
..........12.1 ค่าชดเชย OPD (ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี)
..........12.2 ค่าชดเชย OPD (ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
13. ค่าบริการรถพยาบาลจากโรงพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)จ่ายจริงต่อครั้งไม่เกิน
จำนวนเงิน
260,000 บาท
260,000 บาท
130,000 บาท
260,000 บาท
130,000 บาท
130,000 บาท
130,000 บาท
130,000 บาท
50,000 บาท

20,000 บาท

500 บาท
1,000 บาท
8,000 บาท

หลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน

กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล (วงเงิน 20,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (รับได้ที่ฝ่ายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา)
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
5. สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
6. สำเนาบัตรรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
7. บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)
กรณีเบิกค่าชดเชย (OPD : 500 บาท ; IPD : 1,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (รับได้ที่ฝ่ายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา)
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
5. สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
6. สำเนาบัตรรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
7. บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)
กรณี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ (วงเงิน 130,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (รับได้ที่ฝ่ายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา)
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5. บันทึกประจำวันของตำรวจ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ที่ระบุคำว่า “ตาย”
8. สำเนาบัตรนักศึกษา
9. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
10. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
11. สำเนาใบทะเบียนสมรสบิดา-มารดา
กรณี เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ยกเว้นโรคเอดส์(วงเงิน 50,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (รับได้ที่ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา)
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4. ประวัติการเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาล
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
6. สำเนาบัตรนักศึกษา
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ที่ระบุคำว่า “ตาย”
8. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
9. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
10. สำเนาใบทะเบียนสมรสบิดา-มารดา
การแสดงตัวตน โรงพยาบาลในเครือข่าย แสดงบัตรรับรองประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทประกันออกให้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ , โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
ข้อยกเว้นกรมธรรม์ที่ไม่คุ้มครอง
1.ผู้เอาประกันภัยอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษไม่สามารถครองสติได้ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2.การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3.การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม
4.การแท้งลูก
5.การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอบ การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
6.กีฬาเสี่ยงภัย เช่น แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า ชกมวย โดดร่ม เครื่องร่อนฯ
7.ติดต่อเป็นกรณีไป ฯลฯ
การติดต่อและการให้บริการของงานประกันอุบัติเหตุนั้น จะเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ มาบริการให้คำแนะนำข้อมูลและจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทน (กรณีใบเสร็จรับเงินไม่เกินวงเงิน 3,000 บาท) ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ของสัปดาห์ หากท่านประสงค์ติดต่อ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถโทรไปที่ 053-773862 , 053-776863 , 053-773864 หรือโทร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตึกอธิการบดี ที่เบอร์ 053-776019 หรือเบอร์ภายใน 1738 ต่อ 21 งานประกันอุบัติเหตุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย