งานประกันอุบัติเหตุ

งานประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560

ดำเนินงานโดย บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่ 25 มิถุนายน 2560 - วันที่ 25 มิถุนายน 2561

อัตราการคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต

ความคุ้มครอง
เสียชีวิตกรณีพิเศษ (การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ)
เสียชีวิตจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ (ซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย)
อุบัติเหตุ เสียชีวิต ทั่วไป
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภัยสาธารณะ
เสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติ
ถูกฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
เสียชีวิตจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร
เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ยกเว้นโรคเอดส์
จำนวนเงิน
400,000 บาท
400,000 บาท
200,000 บาท
400,000 บาท
200,000 บาท
130,000 บาท
130,000 บาท
130,000 บาท
50,000 บาท

อัตราการคุ้มครอง กรณีสูญเสียอวัยวะ (ติดต่อรายกรณี)

ความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง การบาดเจ็บวงเงิน
จำนวนเงิน
20,000 บาท

ค่าชดเชย จากอุบัติเหตุกรณีใช้สิทธิอื่นๆ

ค่าชดเชย
ค่าชดเชย OPD (ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี)
ค่าชดเชย OPD (ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
ค่าบริการรถพยาบาลจากโรงพยาบาล (กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)จ่ายจริงต่อครั้งไม่เกิน
จำนวนเงิน
500 บาท
1,000 บาท
8,000 บาท

หลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน

กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล (วงเงิน 20,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (รับได้ที่ฝ่ายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา)
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
5. สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
6. สำเนาบัตรรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
7. บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)
กรณีเบิกค่าชดเชย (OPD : 500 บาท ; IPD : 1,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (รับได้ที่ฝ่ายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา)
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
5. สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
6. สำเนาบัตรรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
7. บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)
กรณี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ (วงเงิน 130,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (รับได้ที่ฝ่ายการเงิน กองพัฒนานักศึกษา)
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5. บันทึกประจำวันของตำรวจ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ที่ระบุคำว่า “ตาย”
8. สำเนาบัตรนักศึกษา
9. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
10. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
11. สำเนาใบทะเบียนสมรสบิดา-มารดา
กรณี เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ยกเว้นโรคเอดส์(วงเงิน 50,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (รับได้ที่ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา)
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4. ประวัติการเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาล
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
6. สำเนาบัตรนักศึกษา
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ที่ระบุคำว่า “ตาย”
8. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
9. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
10. สำเนาใบทะเบียนสมรสบิดา-มารดา
การแสดงตัวตน โรงพยาบาลในเครือข่าย แสดงบัตรรับรองประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทประกันออกให้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ , โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
ข้อยกเว้นกรมธรรม์ที่ไม่คุ้มครอง
1.ผู้เอาประกันภัยอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษไม่สามารถครองสติได้ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2.การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3.การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม
4.การแท้งลูก
5.การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอบ การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
6.กีฬาเสี่ยงภัย เช่น แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า ชกมวย โดดร่ม เครื่องร่อนฯ
7.ติดต่อเป็นกรณีไป ฯลฯ
การติดต่อและการให้บริการของงานประกันอุบัติเหตุนั้น จะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ มาบริการให้ข้อมูลและรับเรื่องเคลมประกันอุบัติเหตุ ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. ของสัปดาห์ หากท่านประสงค์ติดต่อ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถโทรไปที่ 053-719885 หรือ 082-8350000 หรือโทร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตึกอธิการบดี ที่เบอร์ 053-776019 หรือเบอร์ภายใน 1738 งานประกันอุบัติเหตุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย