เกี่ยวกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
arm345

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

เป็นเวลายาวนานกว่า 45 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม จากวิทยาลัยครูเชียงรายที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 ยกฐานะสู่สถาบันราชภัฏเชียงราย จนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปัจจุบัน ด้วยปณิธานที่ว่า “University of learning มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา เพื่อท้องถิ่นสู่สากล” กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะการทำงาน และทักษะสังคม ตั้งอยู่ภายในอาคารบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

tilship4tilship3

ชื่อหน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานที่ตั้ง

 • อาคารกองพัฒนานักศึกษา และ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • (053) 776019, (053) 776047

 • (053) 776047

 • snk.crru.ac.th

เปิดให้บริการ

 • 9.00 - 16.00
 • 9.00 - 16.00
ปรัชญา
กิจกรรมเด่น บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมเกื้อกูล อุดหนุนทุนการศึกษา นำพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะชีวิต การใช้ปัญญา ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ทักษะเด่น เน้นความรู้ คู่คุณธรรม

ประวัติและความเป็นมา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ทั้งในด้านส่วนตัว ทักษะสังคม และประสบการณ์ในการทำงาน โดยผ่านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีทั้งคุณภาพชีวิตส่วนตัว และคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีมีความสุข ในที่สุด กองพัฒนานักศึกษา เริ่มดำเนินงานในปีการศึกษา 2518 พร้อมกับการเปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัยครูเชียงราย โดยแบ่งสถานที่ขนาดประมาณ 1 ห้องเรียนในอาคารชั่วคราว บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งอาคารศิลปะในปัจจุบัน ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการผลิตนักศึกษาสายครู ระดับประกาศนียบัตร และประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และได้ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายครุศาสตร์ (ค.บ.) ในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) กำหนดให้วิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) และสายศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) เพิ่มขึ้นรวมเป็น 3 สายและในปี พ.ศ. 2541 ได้ผลิตบัณฑิตในสายบริหารธุรกิจ (บธ.บ) กองพัฒนานักศึกษา จึงมีภารกิจในการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาที่หลากหลายไปจากเดิมที่เน้นเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานสายครูเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2538 สถาบันฯ ได้รับนามพระราชทานเป็นสถาบันราชภัฏและได้เปิดการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี งานกิจการนักศึกษาจึงเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในส่วนสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมและเสริมบุคลิกภาพในมิติที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงความเกี่ยงเนื่องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีกระแสพลวัตที่รวดเร็ว และมีมุมมองที่เป็นองค์รวม (Wholistic) ยิ่งกว่าเดิม ในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลราชภัฏเชียงราย เนื่องจากอาคารหลังเดิมคับแคบ ประกอบกับจำนวนนักศึกษา และบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษามีจำนวนมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการติดต่อและให้บริการ ในปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษา มุ่งที่จะพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นหน่วยงานบริการที่มุ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) โดยยึดผู้เรียนเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปรับเปลี่ยนตามนโยบายระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่นตามสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังคงต้องแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม และดีกว่าเดิมต่อไป
DSC_7422

พันธกิจ

 1. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และระบบกลไกกระบวนการทำงานในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยผ่านกิจกรรมนักศึกษา
 2. พัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้มีความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะชีวิต การเป็นผู้มีพื้นฐานของจิตใจในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการใช้ องค์ความรู้ ความสามารถและปัญญาในการแก้ปัญหา
 3. สร้างระบบกลไกและจัดระบบการเรียนรู้ให้นักศึกษา มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการอยู่ร่วมกันในสังคม ยอมรับฟังความคิดเห็น ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษา
 5. ให้บริการด้านสวัสดิการนักศึกษา เกี่ยวกับ การจัดสรรทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพ การให้คำปรึกษา การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการกีฬา การจัดการหอพัก และนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและปลอดภัย

เป้าหมาย

 1. กองพัฒนานักศึกษามีกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็นและสร้างรายได้
 3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 4. นักศึกษามีความตระหนักและรักในท้องถิ่น วัฒนธรรมประชาธิปไตย และรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
 5. กองพัฒนานัดศึกษามีการดำเนินงานด้านบริการและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
 6. กองพัฒนานักศึกษามีระบบการบริหารจัดการงานด้านทุนการศึกษา แนะแนวและการจัดหางานที่มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ)
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักรักในท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
 5. เพื่อพัฒนากระบวนการงานด้านบริการและสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
 6. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านทุนการศึกษา แนะแนวและการจัดหางานให้มีประสิทธิผล
DSC_7590

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 2. มีความรู้ และทักษะทางปัญญา
 3. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและจิตรสาธารณะ
 4. มีทักษาการสิเคราะห์เชิงตัวเลย การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพและสามารถสร้างงานได้