งานศูนย์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานศูนย์สุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจในการส่งเสริมสุขภาพตน เองและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการให้บริการด้านต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
4. เผยแพร่ความรู้วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน
2. ให้บริการตรวจ-รักษาโรคเบื้องต้นโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบการบริหารงานและบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทำบัตรทองใหม่
1. ทำบัตรทองได้ที่สำนักงานเขตทุกพื้นที่
2. ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ว่าง สามารถรับเลือกสิทธิ์การรักษา ณ วันที่เข้ารับการรักษา ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทุกที่

สถานที่ติดต่อขอทำบัตรทอง พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถขอทำได้ที่
1. สถานีอนามัย
2. โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่พื้นที่
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แจ้งย้ายบัตรทอง
ผู้ถือบัตรทองสามารถขอย้ายสถานพยาบาลต้นสังกัด ได้ปีละ 2 ครั้ง ที่สำนักงานเขตทุกพื้นที่ กรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัย เช่น ไปทำงาน หรือไปเรียนต่อเป็นเวลานาน ๆ หากเจ็บป่วยจะไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิรักษาที่สถานพยาบาลต้นสังกัดได้ ควรแจ้งย้ายบัตรทองเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษา การแจ้งย้ายสามารถแจ้งที่ต้นสังกัด หรือย้ายที่ปลายทางก็ได้

หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรทองใหม่หรือแจ้งย้ายบัตรทอง
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอทำบัตรทองมีชื่ออยู่
3. กรณีพักอาศัยอยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้านรับรองประกอบ เพื่อยืนยันว่าได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจริง
ไปถึงแจ้งพนักงานขอย้ายสิทธิ์ จะมีเอกสารหน่วยให้เราเลือก ก็เลือกไปตามที่ต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม 1330 ตอบทุกเรื่อง 24 ชม


กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน
จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หากเป็นบ้านเช่าหรือหอพักใช้เอกสารหลักฐานอื่น ๆเช่น สัญญาเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์บ้าน ที่แสดงว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จริง

สิทธิของผู้ถือบัตรทอง
ผู้ถือบัตรทองสามารถใช้บัตรทอง เข้ารับบริการทั้งสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ก่อนป่วย) และการรักษาโรค (เมื่อป่วยแล้ว) ดังนี้ การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เช่น ฝากท้อง ตรวจสุขภาพเด็ก ให้วัคซีนเด็ก ตรวจสุขภาพ (ตามแนวทางที่กำหนด)การวางแผนครอบครัว การเยี่ยมบ้าน เพื่อให้การดูแลและให้ความรู้ การตรวจฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นต้น การรักษาโรค ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย โรคกระดูก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ที่รักษาโดยยากิน ยาฉีด หรือการรักษาพื้นฐานทั่วไป จนถึงโรคร้ายแรงที่ต้องผ่าตัด หรือรักษาแบบอื่นที่ซับซ้อนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดสมอง โรคมะเร็ง ฯลฯ การรักษาโรคเอดส์และไตวาย สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์หรือยา AZT มีงบประมาณเฉพาะจัดไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขผู้ป่วยเอดส์รายใดจะได้รับยาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการตรวจของแพทย์ผู้ทำการรักษา ทั้งนี้บัตรทองยังครอบคลุมในกรณี อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ด้วย

ผู้ถือบัตรทอง ต้องปฏิบัติตนดังนี้
1.ไปใช้สิทธิ กับสถานพยาบาลที่ได้เลือก และปฏิบัติตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้นๆ
2.พกบัตรประจำตัวประชาชนเสมอเวลามารับบริการที่สถานรักษาพยาบาล
3.ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้การรักษา เช่น การ การมาตรวจตามนัด การรับประทานยาต่อเนื่อง เป็นต้น

โรคที่ใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้
1. โรคจิตที่ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า 15 วัน
2. การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด
3. อุบัติเหตุจากรถที่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (เบิกจาก พ.ร.บฯ ก่อนส่วนเกินจึงใช้สิทธิบัตรทอง)
4. การรักษาที่ต้องนอนโรงพยาบาลต่อเนื่อง นานเกินกว่า 180 วัน
5. การทำฟันปลอมและรักษารากฟัน

ข่าวประชาสัมพันธ์เกียวกับศูนย์สุขภาพ

June 28, 2018

งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?”

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนร่วมงานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?” อัพเดทความรู้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีและเอดส์ในปัจจุบัน ในงานมีการแจกถุงยางอนามัยฟรี ปรึกษาปัญหาสุขภาพและตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นฟรี วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
June 14, 2018

งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “โรคไข้เลือดออก”

ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนร่วมงานสุขภาพสัญจร เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” มาอัพเดทความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน อาการ สาเหตุ การป้องกัน และการรักษา วันจันทร์ที่ 18- วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-14.00 น. ณ CRRU Food Center ศูนย์อาหาร […]
March 15, 2018

ศูนย์สุขภาพ มร.ชร. ออกบูธสุขภาพสัญจร ‘โรคไตภัยใกล้ตัว’

ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ออกบูธสุขภาพสัญจรประจำเดือนมีนาคม เรื่อง ‘โรคไตภัยใกล้ตัว’ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ‘นับหนึ่ง’ ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ 4 รายการ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เอชไอวี […]
January 18, 2018

งานสุขภาพสัญจรเรื่อง “โรคอีสุกอีใส”

ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนร่วมงานสุขภาพสัญจรเรื่อง “โรคอีสุกอีใส” มาอัพเดทความรู้เกี่ยวกับโรคอีสุกอีใส อาการ สาเหตุ และการรักษา วันที่ 22-26 มกราคม 2561 เวลา 10.00-14.00 น. ณ CRRU Food Center ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
June 24, 2017

“เซฟตี้ เฟิร์ส” กองพัฒฯ มร.ชร. นำ นศ. เวิร์คช็อปขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 งานบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรีนวิง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาผู้ใช้รถ พร้อมแนะนำเทคนิคสำคัญในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีของ เรวัต แก้วสอาด วิทยากรดีกรีแชมป์ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยรุ่น 125 ซีซี ประจำปี 2016 จากรายการ The 17th […]
June 19, 2017

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรม

งานบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรระดับแชมป์ครูฝึกนานาชาติที่จะมาสอนเทคนิคการใช้รถ ใช้ถนนและการขับขี่รถอย่างปลอดภัย วิทยากร เรวัตร แก้วสอาด แชมป์ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยในรุ่น 125 ซีซี  ระดับนานาชาติ The 17th Safety Japan Instructors Competition ประจาปี 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 70 คน […]