งานนักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานนักศึกษาวิชาทหาร

หลักฐานที่ต้องถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา และ เรียงตามลำดับดังนี้
๑. ใบรับรองวิทยฐานะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕
๒. คำสั่งแต่งตั้งยศ ตั้งแต่ยศจ่าสิบเอกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งลงมาเพียงคำสั่งเดียว (ถ้าเคยแต่งตั้ง ชั้นยศก่อนหน้านี้)
๓. แบบ ส.ด.๘ ส่วนแผ่นพับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และส่วนที่มีรูปถ่ายของเรา ถ่ายเอกสารให้อยุ่ในแผ่นเดียวกันพร้อมรับรองสำเนา
๔. ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง, อนุปริญญา หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษา , ใบแสดงผลการเรียน (หรือ Transcript) และต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาด้วย
๕. บัตรประชาชน
๖. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)
สำหรับ นศท. หญิง ไม่ต้องใช้สมุดสำคัญทหารกองหนุน ส.ด. ๘

หมายเหตุ
- ถ้าเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล เพิ่มสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ๒ ใบ
- สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือรับรองความถูกต้อง
- เอกสารข้อ ๑ และ ๒ ขอรับได้ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือ มทบ.ที่ให้การฝึก นศท. ชั้นปี่ที่ ๓ (สำหรับคำสั่งสิบเอก สิบโท) โดยใช้ ส.ด.๘ เป็นหลักฐานในการขอรับ
- กรอกแบบรายการตั้งประวัติเพื่อการแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารที่ ศูนย์ฝึก นศท. ที่ให้การฝึก
- สงสัยติดต่อที่กองการเตรียมกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๔
- นฝ.นศท.มทบ.๓๗ โทร. ๐๕๓-๗๔๔๒๑๘
ว่าที่ร้อยตรี คำย่อ Acting Sub Lt.
ว่าที่ร้อยโท คำย่อ Acting Lt.
ว่าที่ร้อยเอก คำย่อ Acting Capt.
ว่าที่พันตรี คำย่อ Acting Maj.

Lt. ย่อมาจาก Lieutenant
Capt. ย่อมาจาก Captain
Maj. ย่อมาจาก Major

นักศึกษาวิชาทหาร ย่อมาจาก Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๒.เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของนักศึกษาวิชาทหาร
๓.เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีที่พบปะนัดหมายในการทำกิจกรรม
๔.เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และให้ความรู้ ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนต่างๆ
๕.เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านระเบียบวินัย ในตนเองและสังคมให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย
๖.เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ของกำลังสำรองในการป้องกันรักษาอธิปไตยของชาติ
๗.เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางวิชาการทางทหาร
๘.เพื่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย กับนักศึกษาวิชาทหาร
๙.เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของนักศึกษาวิชาทหาร
๑๐.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร
๑๑.เพื่อฝึกอบรมและพัฒนานิสิตในด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
๑๒.เพื่อให้รู้จักการวางแผน การแก้ไขปัญหาและการติดต่อสื่อสาร
๑๓.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความกระตือรือร้นเพื่อสร้าง เสริมความอดทนต่อความยากลำบากให้รู้จักตัวเองและคนอื่นมากขึ้น
๑๔.เพื่อสร้างความสามัคคี มีวินัย เสริมสร้างลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดี
ข้อบังคับชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หมวด ๑ บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ข้อ ๒ ต่อจากนี้คำว่า มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชมรม หมายความว่า ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สมาชิก หมายความว่า สมาชิกของชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะกรรมการ หมายความว่า ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการชมรม นักศึกษาวิชาทหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ข้อบังคับ หมายความว่า ข้อบังคับของชมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หมวด ๒ คุณสมบัติและการสมัครสมาชิกชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๔ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ข้อ ๕ อยู่ในระหว่างการศึกษาวิชาทหารหรืออยู่ระหว่างการรอรายงานตัวเข้ารับการศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๖ ผู้สมัครเข้าชมรมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท
ข้อ ๗ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ข้อ ๘ ผู้สมัครสมาชิกต้องมีเครื่องแบบฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร หรือ เสื้อชมรม
ข้อ ๙ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ควรมีเครื่องแบบปกติของนักศึกษาวิชาทหาร

หมวด ๓ การคัดเลือกคณะกรรมการชมรม
ข้อ ๑๐ ให้สมาชิกคัดเลือกกันเองตามเสียงข้างมากจำนวน ๑๕ คนเป็นคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือกกันเองจำนวน ๑ คนเป็นประธาน
ข้อ ๑๒ ให้ประธานแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น รองประธาน ๒ คน เลขานุการ ๑ คน เหรัญญิก ๑ คน
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการชมรมแจ้งผลการคัดเลือกให้สมาชิก อาจารย์ที่ปรึกษา และองค์การนักศึกษาทราบ
ข้อ ๑๔ ให้ ทำการคัดเลือกคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันโดยถือวันแรกของปีการศึกษาใหม่เป็นวันที่ ๑หากมีการถอดถอนประธานหรือคณะกรรมการหรือประธารและคณะกรรมการให้มีการคัด เลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน ๑๕ วัน

หมวด ๔ การดำรงตำแหน่งและการถอดถอนประธานและคณะกรรมการ
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการดำรงตำแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ
ข้อ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระให้ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ คณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการชุดใหม่เริ่มดำรงตำแหน่งถัดจากวันที่ประกาศผลการคัดเลือก
ข้อ ๑๙ การถอดถอนคณะกรรมการจะกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการขาดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับที่ (๒๒) (๒๕) (๒๖) อันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
ข้อ ๒๐ การถอดถอนประธานจะกระทำได้ต่อเมื่อประธานกระทำผิดหรือขาดคุณสมบัติตาม ข้อบังคับที่ (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖)
ข้อ ๒๑ การถอดถอนคณะกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมจำนวนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดและตามความเห็นชอบของประธานชมรม การถอดถอนประธานให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการด้วยจำนวนเสียง ไม่ต่ำกว่จำนวนเสียงสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดและตามความเห็นชอบของ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

หมวด ๕ คุณสมบัติของผู้รับคัดเลือกประธานชมรม
ข้อ ๒๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกชมรมอย่างครบถ้วน
ข้อ ๒๓ ต้องเป็นสมาชิกของชมรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๒๔ กำลังศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ หรือ อยู่ระหว่างการรอรายงานตัวเข้าศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕
ข้อ ๒๕ เป็นผู้มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักศึกษาวิชาทหารและบุคคลทั่วไป
ข้อ ๒๖ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติยศของนักศึกษาวิชาทหาร

หมวด ๖ คุณสมบัติของผู้รับคัดเลือกคณะกรรมการชมรม
ข้อ ๒๗ เป็นผู้มีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกชมรมอย่างครบถ้วน
ข้อ ๒๘ เป็นผู้มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักศึกษาวิชาทหารและบุคคลทั่วไป
ข้อ ๒๙ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่เกียรติยศของนักศึกษาวิชาทหาร
หมวด ๗ การพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๐ ตาย
ข้อ ๓๑ ลาออก
ข้อ ๓๒ ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกชมรม
ข้อ ๓๒ ขาดประชุมเกิน ๓ ครั้งใน ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๓๓ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ข้อ ๓๔ ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่เกียรติยศของนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๓๕ กระทำความผิดร้ายแรงอันเป็นผลให้เกิดความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ
ข้อ ๓๖ กระทำผิดกฎหมายอาญายกเว้นความผิดลหุโทษ

หมวด ๘ การแก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับ
ข้อ ๓๗ การ แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับของชมรมให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ จำนวนเสียงไม่ต่ำกว่า สามในสี่ของคณะกรรมการทั้งคณะและตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๘ ในการจัดตั้งชมรมให้ใช้ข้อบังคับในการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการได้ โดยอนุโลม

ข่าวประชาสัมพันธ์เกียวกับงานนักศึกษาวิชาทหาร

July 12, 2018

ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ชาย จำนวน ๑๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดปกติ
July 12, 2018

ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ชาย จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดปกติ
July 9, 2018

ให้นศท.มร.ชร. ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นัดหมาย การแต่งกาย ชุดฝึก (ไม่พับแขนเสื้อ) และเสื้อลำลองจิตอาสาแขนยาว ชั้นปีที่ ๕ /๒๕๖๑ เวลา […]
July 5, 2018

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย)

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย) ประชุมและรับใบสมัครวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามลิงค์ http://snk.crru.ac.th/nstcru/reg/
May 1, 2018

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

December 6, 2017

แจ้งเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตน และสวนสนาม

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๗ จะทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ให้ นศท.มร.ชร. ชั้นปีที่ ๔ ทุกนาย เข้าร่วมพิธีในวันและสถานที่ดังกล่าว ในเวลา ๑๒.๓๐ น. การแต่งกาย ชุดปกติ (ชุดอ่อน)
September 21, 2017

กองพัฒฯ มร.ชร. นำ นศท. ร่วมโครงการประชารัฐฯ กำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 4 จำนวน 61 นาย เข้าร่วม “โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หนองขัวแคร่ ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย […]
July 14, 2017

เข้าร่วมพิธีพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔/๕ ทุกนาย เข้าร่วมพิธีพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ สมเด็จพระศรีนครินทร์ การแต่งกายเครื่องแบบปกติ (ชุดอ่อน) หน้าที่ปฏิบัติ -จัดเก็บพวงมาลา ๖ นาย (ชาย) -ถือพวกมาลา ๒๐ นาย […]
July 11, 2017

พิธีไหว้ครูและพิธีเปิดการฝึกสอน ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๗ จะกระทำพิธีไหว้ครูและพิธีเปิดการฝึกสอน ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๗ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔/๕๙ จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว (ดังรายชื่อแนบท้าย)   […]
June 15, 2017

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -กรอกข้อมูลเพื่อรับใบสมัครและหลักฐานที่ต้องเตรียม http://snk.crru.ac.th/nstcru/reg/ -ประชุมวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี การแต่งกายชุดสุภาพ พร้อมหลักฐานเอกสารการสมัคร -กำหนดการายงานตัว วันพุธที่ ๑๖ […]