งานผ่อนผันทหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานผ่อนผันฯทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ จากกองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๙) และมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่สูงกว่าปริญญาโท หรือ เคยทำเรื่องมาแล้วแต่ย้ายสถานศึกษา,ลงเรียนใหม่ ติดต่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผัน
อ่านประกาศของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันทหาร
Download
โหลดเอกสาร แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559 แล้วกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานนำมาในวันรับยื่นเรื่องผ่อนผัน ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย
หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องผ่อนผัน
1. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559
2. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏ)
6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

ให้เตียมเอกสารรายการละ 1 ฉบับ ลงนามรับรองสำเนาและระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ ทุกฉบับ และเรียงเอกสารตามลำดับ
DataAddatabase

กรอกข้อมูลในระบบ

กองพัฒนานักศึกษาจะแบ่งการจัดส่งเอกสาร ให้ทางสัสดีจังหวัดตรวจสอบเป็น ๒ รอบ หลังจากที่นักศึกษายื่นหลักฐานแล้ว ดังนี้
รอบที่ ๑ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รอบที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
กรอกข้อมูล
database

ประกาศรายชื่อ

การประกาศรายชื่อจะแบ่งสถานะการณ์เป็น 5 ระดับ
- รอยื่นเอกสาร หมายถึง กรอกข้อมูลในระบบแล้ว
- เตรียมจัดส่งเอกสารตามรอบ หมายถึง จัดส่งเอการให้ทางกองพัฒนานักศึกษาแล้ว
- สัสดีจังหวัดตรวจสอบหลักฐาน หมายถึง จัดส่งเอกสารให้ทางสัสดีจังหวัดตรวจสอบแล้ว
- ได้รับการผ่อนผันแล้ว หมายถึง ทางสัสดีจังหวัดได้ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินเรื่องให้แล้ว
- ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน หมายถึง ให้รีบติดต่อกองพัฒนานักศึกษาโดยด่วนที่สุด
ประกาศรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์เกียวกับงานผ่อนผันทหาร

August 17, 2018

ผ่อนผันทหารฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินงานผ่อนผันทหารฯปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑) และมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่สูงกว่าปริญญาโท หรือ เคยทำเรื่องมาแล้วแต่ย้ายสถานศึกษา,ลงเรียนใหม่ กรอกข้อมูลในเว็บ https://goo.gl/9Kdmpc แล้ว ติดต่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมยื่นหลักฐานและเรียงเอกสาร ดังนี้ ๑.แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ปริ้นออกจากระบบ) ๒. […]
March 30, 2018

1-12 เมษายน 2561 ไปตรวจเลือกทหารฯ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. นักศึกษาที่ยื่นเรื่อง ผ่อนผันฯทหาร  ไปรายงานตัวตามวัน,เวลา,สถานที่ ในใบสด.๓๕ ให้เตรียมหลักฐานต่อไปนี้ไปในวันคัดเลือก (ฉบับจริงทั้งหมด) -ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) -หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) -บัตรประจำตัวประชาชน -ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏ) -หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา -อื่นๆ วุฒิการศึกษาเดิม,หลักฐานการเปลื่ยนชื่อ-สกุล,ย้ายภูมิลำเนาทหาร  
March 5, 2018

แจ้งผลการดำเนินงานผ่อนผันฯทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานผ่อนผันฯทหาร กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินงานรับเอกสารและส่งหลักฐาน ให้กับสัสดีจังหวัด ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๗๒๒ นาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานดังนี้ ๑.ส่งหลักฐานรอบที่ ๑ จำนวน ๑๒๘ นาย ๒.ส่งหลักฐานรอบที่ ๒ จำนวน ๔๘๐ นาย ๓.ส่งหลักฐานรอบที่ รอบเก็บตก จำนวน  ๑๔๐ นาย […]
December 6, 2017

ประกาศผ่อนผันฯทหาร (รอบสุดท้าย)ปีการศึกษา ๒๕๖๐

http://snk.crru.ac.th/program/soldier/
November 22, 2017

แจ้งส่งหลักฐานผ่อนผันฯทหาร รอบที่ ๑/๖๐

งานผ่อนผันฯทหาร กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการส่งหลักฐาน ของผู้ที่ยื่นหลักฐานเพื่อผ่อนผันฯทหาร ในรอบที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามกำหนดการ จำนวนยอดผู้ส่งหลักฐาน จำนวน ๑๓ จังหวัด ยอด ๑๒๘ นาย ให้นักศึกษาที่ยื่นเรื่อง ติดตามสถานะได้ที่ http://snk.crru.ac.th/program/soldier/list.php สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่น สามารถดำเนินเรื่อง “รอบสุดท้าย “ได้ ที่ กองพัฒนานักศึกษา ถึงวันที่ […]
August 22, 2017

ประกาศ ยื่นเรื่องผ่อนผันทหารฯปีการศึกษา ๒๕๖๐

 กองพัฒนานักศึกษา  จะดำเนินงานผ่อนผันทหารฯปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๐) และมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่สูงกว่าปริญญาโท หรือ เคยทำเรื่องมาแล้วแต่ย้ายสถานศึกษา,ลงเรียนใหม่ กรอกข้อมูลในเว็บ http://snk.crru.ac.th/program/soldier/ แล้ว ติดต่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมยื่นหลักฐานและเรียงเอกสาร ดังนี้ ๑.แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ๒. […]