CRRU THE IDOL 117 ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ ชนะเลิศ และ Popular Vote ประกวดคลิปวิดีโอท่องเที่ยวเชียงราย “วัยรุ่นเชียงรายโชว์เหนือ” ททท.
September 14, 2018
CRRU THE IDOL 118 อายิว มาเยอะ ชนะเลิศ แข่งขันภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15
September 21, 2018
Show all

มร.ชร. จัดพิธีวันทาคณาจารย์ฯ ปี 2561 มอบเข็มตรามหาวิทยาลัย พร้อมมอบเกียรติบัตร นศ.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

พิธีฯ จัดขึ้น 2 รอบ คือ รอบเช้า ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก, สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และสำนักวิชาการท่องเที่ยว และรอบบ่ายประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สำนักวิชานิติศาสตร์, สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สำนักวิชาบัญชี และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสำคัญในพิธีฯ คือการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำพานขึ้นไปมอบแด่คณาจารย์เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์และแสดงตนเพื่อขอเป็นลูกศิษย์รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากท่าน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม

เดินขบวนธงประจำมหาวิทยาลัย-ธงคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา

นักศึกษาใหม่รับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาหญิงขึ้นรับเป็นลำดับแรก ตามด้วยนักศึกษาชาย

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดีและผู้นำนักศึกษา

นายอิศราพงษ์ หน่อคำ นายกองค์การบริหารนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน

อธิการบดีกล่าวให้โอวาทและรับศิษย์ใหม่

ช่วงสุดท้ายเป็นการร่วมกันร้องเพลงราชภัฏสดุดีของคณาจารย์และนักศึกษา

ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวสวดมนต์ ได้แก่ นายนลธวัช คงไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู ได้แก่ นายวุฒิชัย กันใจ นักศึกษาชั้นปีและสาขาวิชาเดียวกันกับนายนลธวัช