CRRU THE IDOL 107 สุธารัตน์ คำราช และ โยธิน เมืองก้อน (ประจำวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561)
July 6, 2018
ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม
July 12, 2018
Show all

ให้นศท.มร.ชร. ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐
ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑
นัดหมาย การแต่งกาย ชุดฝึก (ไม่พับแขนเสื้อ) และเสื้อลำลองจิตอาสาแขนยาว
ชั้นปีที่ ๕ /๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชั้นปีที่ ๔ /๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย