CRRU THE IDOL 107 สุธารัตน์ คำราช และ โยธิน เมืองก้อน รางวัลนำเสนองานวิจัยดาราศาสตร์ งาน Siam Physics Congress 2018
July 6, 2018
ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม
July 12, 2018
Show all

ให้นศท.มร.ชร. ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐
ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑
นัดหมาย การแต่งกาย ชุดฝึก (ไม่พับแขนเสื้อ) และเสื้อลำลองจิตอาสาแขนยาว
ชั้นปีที่ ๕ /๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชั้นปีที่ ๔ /๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย