CRRU THE IDOL 106 ชยกร กันธะวงค์ ชาครินทร์ แซ่คู และสิบเอกสุรเชษฐ์ ใจปิง ชนะเลิศ ประกวดวงดนตรี Chiang Rai Band Concert Contest 2018
June 29, 2018
รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
July 4, 2018
Show all

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานกิจกรรม

ภาพ : ทวี คุณทุม

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้นำนักศึกษาในทุกภาคส่วน ประกอบด้วย องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา ณ ห้อง 10130 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มเติมความรู้ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาช่วงตลอดปีการศึกษา 2561 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และประสบความสำเร็จ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2561 และงานเฟรชชี่ไนท์และเปิดโลกกิจกรรม กำหนดจัดวันที่ 29 กันยายน

ช่วงเช้าวันที่ 28 มิถุนายน ได้รับเกียรติจาก ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมขึ้นเวทีบรรยายพิเศษเรื่อง “ผู้นำนักศึกษายุคใหม่ แนวคิด บทบาทหน้าที่การทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์”

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยวิทยากรมากประสบการณ์ วินัย ยี่เพ็ญ

วันที่ 29 มิถุนายน วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง “การสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 30 มิถุนายน กิจกรรมเวิร์คช็อป “กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์” เวิร์คช็อป “นโยบายการทำงานของชมรมนักศึกษา” นำเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย