งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?”
June 28, 2018
CRRU THE IDOL 106 ชยกร กันธะวงค์ ชาครินทร์ แซ่คู และสิบเอกสุรเชษฐ์ ใจปิง (ประจำวันจันทร์ที่ 2 ก.ค. 2561)
June 29, 2018
Show all

กองพัฒฯ มร.ชร. ร่วมหารือส่วนราชการ จัดระเบียบหอพักรอบ ม. ป้องกันปัญหาสวัสดิภาพ นศ.

ภาพ : ทวี คุณทุม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จับมือ ส่วนราชการจังหวัดเชียงรายที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตนักศึกษา จัดประชุม “การจัดระเบียบหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตนักศึกษา ที่เกิดขึ้นในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัดระเบียบร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ ปัญหาการพนัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสภา อาคารบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ มีตัวแทนจากส่วนราชการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ปลัดจังหวัดเชียงราย ป้องกันจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านดู่ สารวัตรนักเรียนนักศึกษา ประธานหอพักตำบลบ้านดู่ ประธานหอพักเครือข่าย คณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการในขั้นตอนต่อไป