งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) คืออะไร?”
June 28, 2018
CRRU THE IDOL 106 ชยกร กันธะวงค์ ชาครินทร์ แซ่คู และสิบเอกสุรเชษฐ์ ใจปิง ชนะเลิศ ประกวดวงดนตรี Chiang Rai Band Concert Contest 2018
June 29, 2018
Show all

กองพัฒฯ มร.ชร. ร่วมหารือส่วนราชการ จัดระเบียบหอพักรอบ ม. ป้องกันปัญหาสวัสดิภาพ นศ.

ภาพ : ทวี คุณทุม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จับมือ ส่วนราชการจังหวัดเชียงรายที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตนักศึกษา จัดประชุม “การจัดระเบียบหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตนักศึกษา ที่เกิดขึ้นในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัดระเบียบร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ ปัญหาการพนัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสภา อาคารบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ มีตัวแทนจากส่วนราชการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ปลัดจังหวัดเชียงราย ป้องกันจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านดู่ สารวัตรนักเรียนนักศึกษา ประธานหอพักตำบลบ้านดู่ ประธานหอพักเครือข่าย คณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการในขั้นตอนต่อไป