CRRU THE IDOL 147 ฉัตรสุดา แซ่ลี้ ชนะเลิศแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนฯ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ
April 16, 2019
CRRU THE IDOL 149 ชัยวุฒิ มาเมืองกล ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Award 2018
April 29, 2019
Show all

CRRU THE IDOL 148 20 ศิษย์เก่า มร.ชร. ประสบความสำเร็จในหลากหลายวงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

ถึงตอนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้ว กว่า 45 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้เปิดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯ สร้างทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพในหลากวงการ หลายอาชีพ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ

The Idol พาไปสำรวจความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของศิษย์เก่าจากรั้วเทา-แสด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้นักศึกษารุ่นน้องร่วมสถาบันได้วาดฝันในเส้นทางอาชีพที่ต้องการ และลงมือทำความฝันนั้นให้กลายเป็นความจริง   

สิทธิชัย เรือนปง

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ รหัสปี 53

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศุภกฤต กันทา

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ รหัสปี 47 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา

สุธิพงษ์ ใจแก้ว

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รหัสปี 47 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสปี 54

ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

กมลชนก หมื่นสอน

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 49

ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนบ้านต้นโชค อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของรางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการ Microsoft Partners in Learning โดยบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561

ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) รหัสปี 41

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ยุทธภูมิ​ สุประการ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ (ปัจจุบันคือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์) รหัสปี 40

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน นักขับเคลื่อนศิลปวัฒธรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจัย และศิลปินร่วมสมัย

ไชยกฤต ปิงเมือง

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2557

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นิติศาสตร์ รักษาพันธ์

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ รหัสปี 54

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย

ทนุเกียรติ จันทร์ชุม

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 27

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ปฏิพัทธ์ นามนวล

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 56

ปัจจุบันเป็นนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

สุพจน์ ทนทาน

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 46 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 56

ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พิทยา หมื่นอุดม

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์ รหัสปี 55

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกต้อนรับ (Front Office Supervisor) โรงแรม ABSARA Beachfront Resort and Villa เขาหลัก จังหวัดพังงา

สุขสรร ชัยวร

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 45

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง IT & Business Development Manager บริษัท Advance Innovation Technology และ CEO บริษัท Infinity Transport

ศรันย์ เนมหาวรรณ์

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 42

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เจ ซอฟต์แวร์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

นนทกร ปั้นกันอินทร์

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 55

ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว Mark Organizer

อายุ จือปา

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) และเจ้าของ อาข่า อ่ามา (Akha Ama) แบรนด์กาแฟไทยที่โด่งดังไกลในระดับนานาชาติ  

โรจน์รินทร์ภร วงค์จันน้อย

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 50

ปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร แบรนด์ PeeraMid ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พัฒนา และเจ้าของรางวัล Young Smart Farmer ปี 2558 จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาริศา ไชยเม็ง

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 49

ปัจจุบันเป็นครูสอนปักริบบิ้น และเจ้าของเพจ SACHA Studio-arts&crafts คอมมูนิตี้ออนไลน์ของผู้ที่หลงรักศิลปะการปักริบบิ้น

พิมพรรณ เขื่อนเพชร ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ รหัสปี 39 และ วิราช เขื่อนเพชร ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสปี 37

ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Time Chiangrai ร้านกาแฟและ Coworking Space ในตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย   

ติดตาม CRRU Alumni แบบอย่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้ทางสื่อออนไลน์ของกองพัฒนานักศึกษา ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

ขอขอบคุณภาพจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกท่าน

ศิลปกรรม ฐิตาพร สิทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ คณะมนุษยศาสตร์

THE IDOL บทสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ
ใช้ชีวิตด้วย Passion โดยกองพัฒนานักศึกษา
และนักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี นิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
บรรณาธิการบริหาร : พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ 
ฝ่ายภาพและศิลปกรรม : ฐิตาพร สิทธิ อธิพงศ์ วาณิชยานุเคราะห์ กวิน แดงโชติ  แนะนำ ติชม หรือนำเสนอบุคคลเพื่อสัมภาษณ์ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776019 หรือ Inbox มาที่ Facebook https://www.facebook.com/publicrelations.snk