CRRU THE IDOL 142 (ประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562) พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่า มร.ชร. ครูผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล
March 11, 2019
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔-๕(ชาย)และชั้นปีที่ ๔(หญิง) เข้าร่วมกิจกรรม
March 12, 2019
Show all

CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT 141 ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” ปี 2562

14 ศิษย์เก่าเจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา พาไปทำความรู้จัก 14 ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” สาขานักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น และสาขาผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

คณะครุศาสตร์

กริชวัช ฐานะกิจ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา

ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประสงค์ น้อยหมอ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ และระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

คณะมนุษยศาสตร์         

Mr. Wang Jian Ding (คนขวามือ)

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 4) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โครงการร่วมมือกับ Yuxi Normal University ประเทศจีน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director Establish AEC CHEMTRADE CO, LTD

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณากร ก้อนแก้ว

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่อุทยาน ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

คณะวิทยาการจัดการ     

ชาญชัย ฝอยทอง

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการภาค 7 ธนาคารออมสิน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นันธชัย เต๋จาติ๊บ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันทำงานเป็น Software Engineer บริษัท : Ct Asia Robotics Co., Ltd.

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศุภกาญจน์ สีมอญ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี

ปัจจุบันทำงานเป็น ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเวียงเทิง  อ.เทิง จ.เชียงราย

สำนักวิชานิติศาสตร์

อำนาจ มหายนต์

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ที่ทำการปกครอง อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

เอกราช ฉุยฉาย

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเช่าและร้านการแสดง ร้านตึ่งโนงแอ็คติ้งเฮาส์

สำนักวิชาบัญชี

โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล

ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณทิต

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สำนักวิชาการท่องเที่ยว   

พนาสิทธิ์ บุญทา

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจุบันทำงานเป็น ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอ ไอ เอ จำกัด ประเทศไทย และ Event and organizer/Make-up artist/วิทยากรพิเศษ

รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า

สุธิพงษ์  ใจแก้ว

ประเภทศิษย์เก่า สาขาครูผู้สอนดีเด่น

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ในการนำนักเรียนเข้าร่วมเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF2018 ณ พิตต์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น

รพีพรรณ  เรือนศรี

ประเภทศิษย์เก่า สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ ข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทรายงานสด ประจำปี 2560 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

ปัจจุบันทำงานเป็น ผู้ดำเนินรายการพลังชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NOW26 และผู้ดำเนินรายการ 101 องศาข่าว ทาง FM 101

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ศิลปกรรม ฐิตาพร สิทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ คณะมนุษยศาสตร์

THE IDOL บทสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ
ใช้ชีวิตด้วย Passion โดยกองพัฒนานักศึกษา
และนักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี นิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
บรรณาธิการบริหาร : พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ 
บรรณาธิการศิลปกรรม : อนุรักษ์ แสนเขื่อน
บรรณาธิการฝ่ายภาพ : สุกฤษติ์ ใจวงค์ 
ฝ่ายภาพ และศิลปกรรม : ฐิตาพร สิทธิ อธิพงศ์
วาณิชยานุเคราะห์ กวิน แดงโชติ ทวี คุณทุม อรรถวุฒิ ธิชาญ ณัฐวุฒิ บุญยอ จักรกฤษณ์
กองโส กรกนก แสงมณี 
แนะนำ ติชม หรือนำเสนอบุคคลเพื่อสัมภาษณ์ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776019 หรือ Inbox มาที่ Facebookhttps://www.facebook.com/publicrelations.snk