CRRU THE IDOL 142 (ประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562) พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่า มร.ชร. ครูผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล

CRRU Alumni สุธิพงษ์ ใจแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
March 11, 2019
CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT 141 ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” ปี 2562
March 11, 2019
Show all

CRRU THE IDOL 142 (ประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562) พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่า มร.ชร. ครูผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล

เป็นครูด้วยหัวใจ พิเชษฐ์ ใจปวน

“รางวัลสำหรับผมคือ สิ่งที่ไม่ได้การันตีว่า ‘เราเก่ง’ หรืออยู่เหนือกว่าใคร ๆ แต่รางวัลสำหรับผมเปรียบเสมือน ‘เชื้อเพลิง’ ที่คอยเติมไฟในตัวให้เรามีพลังตลอดในการทำงาน หรือการทำหน้าที่ของครู เป็นเหมือนแรงจูงใจ ทำให้เราอยากพัฒนาตัวเอง แข่งขันกับตัวเอง ได้เห็นภาพพัฒนาการของตัวเราเอง ว่าควรพัฒนา หรือปรับปรุงไปในทางด้านใด”

พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 50 ข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้ทรรศนะเกี่ยวกับรางวัลต่างๆ ที่ตนเองได้รับตลอดระยะเวลา 6 ปี 4 เดือนในการทำหน้าที่เรือจ้าง

รางวัลระดับประเทศร่วม 10 รางวัลที่ครูพิเชษฐ์ได้รับและมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้ทำให้ครูหนุ่มคนนี้หยิ่งผยองหรือยกตัวเองว่าดีเด่นกว่าผู้อื่น และที่สำคัญ จิตวิญญาณการเป็นครู การเป็นผู้ให้ของครูพิเชษฐ์ยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับในวันแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เพราะเหนืออื่นใด หน้าที่ของครูคือการชี้แนะ ชี้นำทางให้กับลูกศิษย์ ให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีจิตอาสา เป็นผู้นำ เป็นคนดีของสังคม

นี่คือ…รางวัลที่แท้จริงของครู

มาดูรางวัลที่ครูพิเชษฐ์ได้รับและมีส่วนเกี่ยวข้องกันหน่อย

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานคุรุสภา

รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน รางวัล MOE AWARDS สาขาคุณธรรม จริยธรรม ปี 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล MOE AWARDS สาขาคุณธรรม จริยธรรม ปี 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านการพัฒนานักเรียนในด้านวิชาการ พัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย

รางวัลเหรียญทอง Best Practice ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรวม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 จากสำนักการศึกษาพิเศษ สพฐ.              

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ OBEC Awards ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน สพฐ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560

รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันมหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านกิจกรรมสภานักเรียน ประกอบด้วย

สภานักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น ยุวชนประชาธิปไตย ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559-2560

รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน สพฐ. 

จากนักศึกษาครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รักในการเรียน และการทำกิจกรรม เป็นผู้นำนักศึกษา ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นพิธีกรงานกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ วันนี้พิเชษฐ์ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับอาชีพครู ชีวิตของครูหนุ่มรุ่นใหม่คนนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มุมมองต่อเรื่องการศึกษาและเรื่องต่างๆ รอบตัวของเขาทำให้เราต้องคิดตาม และเรื่องราวของครูพิเชษฐ์น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารั้วเทา-แสดได้เป็นอย่างดี

Q : ครูคืออาชีพในฝันของคุณหรือไม่? ทำไมสนใจอาชีพครู  

A : ‘ครู’ คืออาชีพในฝันของผมมาตั้งแต่เด็ก เพราะตั้งแต่เข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา เกือบ 10 กว่าปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ทั้งเรียนและทำกิจกรรม ผมรู้สึกผูกพันกับอาชีพครู ที่มีแต่ความทุ่มเท ปรารถนาดี เพื่อศิษย์ทุกคนมาโดยตลอด เลยรู้สึกซึมซับในการสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี เพราะครูไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพ แต่เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่ช่วยสร้างคนให้สมบูรณ์ออกไปรับใช้สังคม ซึ่งผมอยากเป็นแบบนั้น เพราะเชื่อว่านี่คืออาชีพเดียวที่สามารถสร้างคนได้หลากหลายอาชีพ หลากหลายสาขา ในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Q : ครูมีหลากหลายสาขา เหตุผลที่เลือกเรียนวิชาเอกสังคมศึกษาคืออะไร  

A : สังคมศึกษาเป็นวิชาที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องรู้ และได้รับการถ่ายทอด เพราะตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงเข้านอน รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ล้วนแล้วแต่ใช้ศาสตร์ทางสังคมทั้งสิ้น ทั้งศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ สาระเหล่านี้มีความจำเป็นที่ทุกคนต้องรับรู้ในทุกๆ วัน โดยเฉพาะข่าวสังคม เหตุการณ์บ้านเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บอกได้เลยว่าเป็นวิชาที่ “รอบโลก” มาก แต่ผมรู้สึกสนุก เพราะต้องอัพเดทเรื่องราวทางสังคมอยู่บ่อยๆ เกือบทุกวัน เพื่อนำไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเรียนในห้องเรียน เมื่อเราได้สอน ได้เห็นมุมมอง แนวคิดของนักเรียน รู้สึกมีความสุขทุกครั้งเมื่อนักเรียนสนใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัว

Q : ช่วงเวลา 5 ปีที่ร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยและฝึกสอน แน่นอนว่าได้รับความรู้ไปมากพอสมควร พอเรียนจบสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยต้องไปสอนหนังสือจริงในโรงเรียน มีสิ่งไหนอีกบ้างหรือไม่ที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติม? ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นความรู้ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีสอนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย และสิ่งใหม่เหล่านั้นสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ต้องเรียนรู้และก้าวผ่านไปให้ได้

A : สิ่งที่ยากที่สุดน่าจะเป็น การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ให้สูงขึ้น ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า ‘เรียนครูที่ว่ายากแล้ว มาเป็นครูจริง ๆ นั้นยากยิ่งกว่า’ คือการเป็น ‘ครู’ นั้นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์มาสอน มาพัฒนานักเรียน ซึ่งมีเวทีระดับต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานต้นสังกัด ที่เปิดโอกาสให้เราได้ไขว่คว้า และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แต่เราต้องอย่าลืมหน้าที่หลักสำคัญของครู นั่นคือ ‘การสอนนักเรียน’ เราทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการครู ผมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตัวเองอยู่เสมอ โดยส่งผลงานนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จนประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ และยังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา เพื่อเรียนรู้ศาสตร์ของการบริหาร พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพในอนาคต จากสิ่งที่กล่าวมาเป็นประสบการณ์ที่สมัยเรียนตลอดระยะเวลา 5 ปีไม่เคยมี กว่าจะผ่านและสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ บอกได้เลยครับว่า “ยากมาก” ต้องเก็บประสบการณ์ ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่น ต้องเรียนรู้อยู่ตลอด ใช้ความอดทน ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน แต่สุดท้ายมันไม่ได้ยากเกินกว่า “ใจ” ของเรา ซึ่งผ่านมาได้ด้วยดีครับ

Q : คุณนำสิ่งที่ได้รับจากการเป็นผู้นำนักศึกษา เป็นเด็กกิจกรรมในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยฯ มาปรับใช้กับการเป็นครูในเรื่องใดบ้างหรือไม่ อย่างไร?  

A : ผมนำทักษะการเป็นผู้นำ รูปแบบของการทำกิจกรรม มาปรับใช้ในการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนด้านกิจกรรมสภานักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ มุ่งมั่น อุสาหะ คิดค้นและแก้ปัญหากิจกรรมสภานักเรียน ผ่านกระบวนการวิจัยในระดับปริญญาโท พัฒนางานสภานักเรียนตามหลักวิถีประชาธิปไตยทั้งด้านคารวะธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม ปลูกฝังหลักค่านิยม การเป็นพลเมืองที่ดี และปลูกฝังให้สภานักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ จากรุ่นสู่รุ่นโดยใช้เวลาพัฒนาถึง 3 ปี จนเกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์ คือ สภานักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น ยุวชนประชาธิปไตย ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559-2560, รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปีการศึกษา 2559 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน สพฐ. และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน วิทยากร สพฐ. ในการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย

Q : ในยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง เช่น เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร สังคม ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ คิดว่าครูยุคใหม่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพครู  

A : อันดับแรกเลยคือ ‘ครู’ ต้อง ‘เป็นคนดี’ และมีคุณธรรม ต้องมีความเมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต เอาใจใส่ในการสอนอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ครูต้องเก่ง มีความรู้ความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาตัวเองหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เป็นที่ปรึกษา และรับฟังปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ ใจดี ไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก มีเหตุผลกับลูกศิษย์เสมอ

Q : รางวัลระดับประเทศหลายๆ รางวัลที่คุณได้รับหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความหมายกับคุณอย่างไรบ้าง

A : ‘รางวัล’ สำหรับผมคือ สิ่งที่ไม่ได้การันตีว่า ‘เราเก่ง’ หรืออยู่เหนือกว่าใคร ๆ แต่รางวัลสำหรับผมเปรียบเสมือน ‘เชื้อเพลิง’ ที่คอยเติมไฟในตัวให้เรามี ‘พลัง’ ตลอดในการทำงาน หรือการทำหน้าที่ของครู เป็นเหมือนแรงจูงใจ ทำให้เรายากพัฒนาตนเอง แข่งขันกับตัวเอง ได้เห็นภาพพัฒนาการของตัวเราเอง ว่าควรพัฒนา หรือปรับปรุงไปในทางด้านใด

Q : เป้าหมายในหน้าที่การงานที่วางไว้ในปี 2562 คืออะไร? อยากทำโครงการหรือสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาบ้างหรือไม่

A : สำหรับเป้าหมายในปี 2562 ด้วยหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหน้าที่ของครูที่ปรึกษาสภานักเรียน อยากจะพัฒนา ปลูกฝัง และสร้างสรรค์ เรื่องของ ‘ประชาธิปไตย’ เพราะเป็นเรื่องที่ฮอทมากในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งใหม่ ‘ประชาธิปไตย’ จึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรูปแบบการปกครองที่ทั่วโลกนิยมใช้กันมากที่สุด รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในหลายประเทศก็มีการจัดรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของคนในชาติ เพื่อจัดระเบียบบ้านเมืองให้มีความสุข เกิดความมีส่วนร่วม การตรวจสอบ สร้างความเป็นธรรม แม้จะใช้เสียงข้างมากตัดสินก็ต้องเคารพรับฟังเสียงข้างน้อย ถือเป็นหลักการสำคัญที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และออกไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญควบคู่สังคม เกิดความสามัคคี สมานฉันท์ โดยจัดกิจจกรมให้นักเรียนผ่านรูปแบบโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาเยาวชนเชิงคุณภาพ (Democratic Innovation) เพื่อก้าวสู่เวที การนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศต่อไป

Q : ในฐานะคุณครูที่ทำงานคลุกคลีกับคนรุ่นใหม่ คิดว่าข้อดีหรือจุดเด่นของวัยรุ่นยุคนี้คืออะไร และข้อเสียหรือจุดด้อยของวัยรุ่นยุคนี้คืออะไร   

A : จุดเด่นของวัยรุ่นยุคนี้คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่นการใช้แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซด์ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  วัยรุ่นยุคนี้มีแนวคิดที่แปลกใหม่ทันสมัย และมีความคิดที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัดแต่จุดด้อยคือ การที่เด็กวัยรุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือนานจนเกินไป ซึ่งบางคนติดเกมส์ ถึงขั้นมีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ นอกจากครูที่จะคอยตักเตือนในระหว่างที่อยู่ในห้องเรียน หรือโรงเรียนแล้ว พ่อแม่ คือบุคคลสำคัญในการดูแลลูก ควรเข้าใจว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการแสวงหาคนยอมรับ ควรชื่นชมลูกหากลูกสามารถจัดการตัวเขาในการดูแลตนเองได้ ควรส่งเสริมให้ลูกมีการพัฒนาความก้าวหน้าไปสู่การยอมรับนับถือตนเองและสนับสนุนให้ลูกรู้ว่าตนเองเป็นใคร มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตตามหน้าที่รับผิดชอบหรือบทบาทของตนเองในแต่ละช่วง วัยที่ย่างก้าวของวัยรุ่นอย่างไร ตัวตนจึงจะเข้มแข็งสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องไปติดเกมส์ ติดเพื่อนหรือ ติดกลุ่มในสังกัดใด สิ่งสำคัญพ่อแม่ควรทำความเข้าใจและจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในทักษะและเทคนิค บางประการในการใช้ไอทีได้บ้าง เพื่อสามารถดูแล ลูกวัยรุ่นให้ใช้ไอทีได้อย่างถูกทางและมีประโยชน์ อีกทั้งเป็นการป้องกันภัยอันตรายและการล่อลวงจากการติดไอทีสื่อสารออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี

Q : ช่วยบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในเรื่องใดก็ได้ที่ติดตรึงอยู่ในความทรงจำ

A : ความประทับใจในรั้วเทา-แสด ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย’ หากจะพรรณนาเป็นถ้อยคำคงใช้เวลานานแสนนาน กว่าจะบอกเล่าความประทับใจได้ทั้งหมด เพราะตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ มีแต่ความประทับใจติดตราตรึงอยู่ในหัวใจของผมตลอดมา มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าจดจำ และเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณ ตอบแทน กับสิ่งที่สถาบันแห่งนี้ได้ให้เป็นประสบการณ์ และบทเรียนผมมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาสังคมศึกษา และอาจารย์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ที่สั่งสอนลูกศิษย์คนนี้ และได้มอบความรู้ให้ลูกศิษย์คนนี้ได้นำมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในโรงเรียนจนประสบความสำเร็จไปแล้วรุ่นต่อรุ่น ขอบคุณศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ อาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังที่สอนให้ลูกศิษย์คนนี้ได้เรียนรู้ กระบวนการผ่านกิจกรรมค่ายฯ ในรูปแบบของนักอนุรักษ์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สำรวจข้อมูล ได้อยู่ กินนอนกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 104.25 เอฟเอ็ม ที่สอนให้ผมได้พูดเป็น พูดเก่ง เป็นพิธีกรในงานสำคัญต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณคณาจารย์ เพื่อนๆ และกิจกรรมต่างๆในคณะครุศาสตร์ ที่ถ่ายทอดความเป็น        ‘ครู’ ให้ผมได้มาใช้ในทุกวันนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดระยะเวลา 5 ปี ขอบคุณบรรยากาศสถานที่ อันแสนอบอุ่น ขอบคุณหนองบัวที่เป็นแหล่งรวมใจ ขอบคุณสวนอุ้ย ที่ให้ผมได้มีความสุขในการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ สุดท้ายนี้มีแต่คำขอบคุณเท่านั้นที่สามารถแทนตัวผมได้ โชคดีที่สุด ที่ได้เรียนในสถาบันอันทรงเกียรติ หากมีสิ่งไหนที่ผมสามารถตอบแทนมหาวิทยาลัยได้ ผมยินดีเสมอ I LOVE CRRU

Brief Biography

พิเชษฐ์ ใจปวน เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2531 อายุ 30 ปี จบ ม.6 และ ม.3 จากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน

ศิลปกรรม ฐิตาพร สิทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ คณะมนุษยศาสตร์

THE IDOL บทสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ
ใช้ชีวิตด้วย Passion โดยกองพัฒนานักศึกษา
และนักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี นิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
บรรณาธิการบริหาร : พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ 
บรรณาธิการศิลปกรรม : อนุรักษ์ แสนเขื่อน
บรรณาธิการฝ่ายภาพ : สุกฤษติ์ ใจวงค์ 
ฝ่ายภาพ และศิลปกรรม : ฐิตาพร สิทธิ อธิพงศ์ วาณิชยานุเคราะห์ กวิน แดงโชติ ทวี คุณทุม อรรถวุฒิ ธิชาญ ณัฐวุฒิ บุญยอ จักรกฤษณ์ กองโส กรกนก แสงมณี  
แนะนำ ติชม หรือนำเสนอบุคคลเพื่อสัมภาษณ์ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776019 หรือ Inbox มาที่ Facebook https://www.facebook.com/publicrelations.snk