CRRU THE IDOL 138 โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง
February 8, 2019
CRRU Alumni : ดร. โซเฟีย ไทยอนันต์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
February 11, 2019
Show all

CRRU Alumni : พิเชษฐ์ ใจปวน ข้าราชการครู โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 50 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เกียรติประวัติในการทำงานของพิเชษฐ์คือ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศหลายรางวัล เช่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2557 จากสำนักงานคุรุสภา, รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2558 และ รางวัล MOE AWARDS สาขาคุณธรรม จริยธรรม ปี 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ