CRRU Alumni : เสน่ห์ ยอดแก้ว รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
February 4, 2019
CRRU THE IDOL 138 โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง
February 8, 2019
Show all

แจ้งการให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรรม วันราชภัฏ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๒๐ น.
ณ สนามหญ้ากลางอาคารสำนักงานอธิการบดี
การแต่งกายชุกปกติ(ชุดอ่อน)
หมายเหตุ
นัดหมายการซ้อม ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถานที่เดิม การแต่งกายชุดสุภาพ