CRRU THE IDOL 137 ธีรวุฒิ เวียงชัย นักศึกษาเจ้าของเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
February 1, 2019
CRRU Alumni : เสน่ห์ ยอดแก้ว รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
February 4, 2019
Show all

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 38 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่