CRRU THE IDOL 136 รวมข้อคิดจากนักศึกษาและศิษย์เก่า มร.ชร.
January 28, 2019
CRRU Alumni : สุเมธ ชาญวัฒนา ข้าราชการครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน
January 28, 2019
Show all

CRRU Alumni : สุพจน์ ทนทาน ข้าราชการพลเรือนสามัญ นักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

สุพจน์ ทนทาน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 46 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 56 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์