CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
January 13, 2019
CRRU THE IDOL 135 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31
January 19, 2019
Show all

CRRU Alumni : ชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7

ชาญชัย ฝอยทอง ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (Master of Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7