CRRU Alumni : สิทธิพงศ์ ปัญญาดี ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

CRRU Alumni : กมลชนก หมื่นสอน รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ
December 14, 2018
CRRU Alumni : ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni : สิทธิพงศ์ ปัญญาดี ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิทธิพงศ์ ปัญญาดี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย