CRRU Alumni : สุขสรร ชัยวร IT & Business Development Manager บริษัท Advance Innovation Technology และ CEO บริษัท Infinity Transport
December 14, 2018
CRRU Alumni : ยุทธภูมิ​ สุประการ ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni :ไชยกฤต ปิงเมือง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ไชยกฤต ปิงเมือง ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2557 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และช่วยราชการที่ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย