CRRU Alumni : พัชราภรณ์ มะชิดธิ รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561

CRRU Alumni : ศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จ.พะเยา
December 14, 2018
CRRU Alumni : ดร. กฤชฐา พลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นเปา อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
December 14, 2018
Show all

CRRU Alumni : พัชราภรณ์ มะชิดธิ รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561

พัชราภรณ์ มะชิดธิ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 57 ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561 ประเภท “รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต”