งานประชาสัมพัน The idal

June 17, 2019

CRRU THE IDOL 156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุนทุนการศึกษา

“การศึกษาคือหนทางสู่ชีวิตที่ดี” เพราะเมื่อตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือจนจบ และสมัครเข้าทำงานในบริษัทที่มั่นคง มีผลตอบแทนที่สูง ชีวิตก็จะพัฒนาขึ้น อยู่สุขสบาย แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งคือ ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เนื่องด้วยการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาดีๆ มีให้ทุกคน มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. เพื่อสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ […]
June 10, 2019

CRRU THE IDOL 155 10 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นักศึกษา มร.ชร.

เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน 10 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นอกจากภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะการทำงาน และทักษะสังคม เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา โดยเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาและบ่มเพาะนักศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวคือ กิจกรรมนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันมี นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าแต่ละปีการศึกษา มีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 50 […]
June 3, 2019

CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT 154 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คือวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ขอพาไปทำความรู้จัก ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง ในฐานะอธิการบดี อธิการบดี […]
May 27, 2019

CRRU THE IDOL 153 อังคณา หมื่นแก้ว ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ชัยชนะของผู้ (เคย) แพ้ อังคณา หมื่นแก้ว ภายใต้ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มของ อังคณา หมื่นแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ขณะรับรางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ หากไม่ได้พูดคุยกับเธอ คงยากที่จะรับรู้ว่า ก่อนหน้านี้อังคณาเกือบถอดใจไม่เข้าประกวดฯ […]