ข่าวเกี่ยวกับงานผ่อนผันทหาร และเกณฑ์ทหาร

August 17, 2018

ผ่อนผันทหารฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินงานผ่อนผันทหารฯปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑) และมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่สูงกว่าปริญญาโท หรือ เคยทำเรื่องมาแล้วแต่ย้ายสถานศึกษา,ลงเรียนใหม่ กรอกข้อมูลในเว็บ https://goo.gl/9Kdmpc แล้ว ติดต่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมยื่นหลักฐานและเรียงเอกสาร ดังนี้ ๑.แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ปริ้นออกจากระบบ) ๒. […]
March 30, 2018

1-12 เมษายน 2561 ไปตรวจเลือกทหารฯ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. นักศึกษาที่ยื่นเรื่อง ผ่อนผันฯทหาร  ไปรายงานตัวตามวัน,เวลา,สถานที่ ในใบสด.๓๕ ให้เตรียมหลักฐานต่อไปนี้ไปในวันคัดเลือก (ฉบับจริงทั้งหมด) -ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) -หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) -บัตรประจำตัวประชาชน -ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏ) -หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา -อื่นๆ วุฒิการศึกษาเดิม,หลักฐานการเปลื่ยนชื่อ-สกุล,ย้ายภูมิลำเนาทหาร  
March 5, 2018

แจ้งผลการดำเนินงานผ่อนผันฯทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานผ่อนผันฯทหาร กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินงานรับเอกสารและส่งหลักฐาน ให้กับสัสดีจังหวัด ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๗๒๒ นาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานดังนี้ ๑.ส่งหลักฐานรอบที่ ๑ จำนวน ๑๒๘ นาย ๒.ส่งหลักฐานรอบที่ ๒ จำนวน ๔๘๐ นาย ๓.ส่งหลักฐานรอบที่ รอบเก็บตก จำนวน  ๑๔๐ นาย […]
December 6, 2017

ประกาศผ่อนผันฯทหาร (รอบสุดท้าย)ปีการศึกษา ๒๕๖๐

http://snk.crru.ac.th/program/soldier/