ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

February 4, 2019

CRRU Alumni : เสน่ห์ ยอดแก้ว รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

เสน่ห์ ยอดแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 43 เจ้าของรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์
February 4, 2019

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 38 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่  
January 28, 2019

CRRU Alumni : สุเมธ ชาญวัฒนา ข้าราชการครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน

สุเมธ ชาญวัฒนา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 47 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน เจ้าของหนังสือเตรียมสอบบรรจุครูที่ขายดีระดับ Best Seller    
January 28, 2019

CRRU Alumni : สุพจน์ ทนทาน ข้าราชการพลเรือนสามัญ นักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

สุพจน์ ทนทาน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 46 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 56 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์