งานศิษย์เก่า ราชภัฏเชียงราย

January 20, 2019

CRRU Alumni : ทินกร บุญถา ปลัดอำเภอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ทินกร บุญถา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 48 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
January 20, 2019

CRRU Alumni : อนงค์ วรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3

อนงค์ วรินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (Master of Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3  
January 13, 2019

CRRU Alumni : ชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7

ชาญชัย ฝอยทอง ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (Master of Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 
January 13, 2019

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่