งานปุ้ย อ้ายโนช

June 12, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดเวิร์คช็อป “การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมสู่ความสำเร็จขององค์กร” ปรับการทำงานบุคลากรรับมือการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมสู่ความสำเร็จขององค์กร” ให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในการทำงาน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมการศึกษายุคปัจจุบัน โดยมี นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ กล่าวบรรยายพิเศษ 3 เรื่อง คือ การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน, การทำงานเป็นทีม กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน และ การเปลี่ยนทัศนคติในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันของบุคลากร […]
April 2, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. นำ นศ. เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ที่ มรภ. กำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ‘ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM)’ ร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการทำกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่าย รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ‘บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา’ บรรยายพิเศษเรื่อง ‘กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการ PDCA’ ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกระบวนการ PDCA พร้อมนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ. […]
May 15, 2017

พัฒนาศักยภาพการทำงาน กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. ลงใต้ เวิร์คช็อปเข้มข้น-ดูงาน มรภ.สงขลา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำโดย ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รวม 33 คน ร่วม “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ. สงขลา) จ. สงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ […]