June 19, 2017

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรม

งานบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรระดับแชมป์ครูฝึกนานาชาติที่จะมาสอนเทคนิคการใช้รถ ใช้ถนนและการขับขี่รถอย่างปลอดภัย วิทยากร เรวัตร แก้วสอาด แชมป์ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยในรุ่น 125 ซีซี  ระดับนานาชาติ The 17th Safety Japan Instructors Competition ประจาปี 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 70 คน […]