August 24, 2018

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ / ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ / ๖๑ จำนวน ๓๗ นาย รายชื่อแนบท้าย เข้าช่วยงานจัดเวทีและสถานที่ การแสดงละครเทิดพระกียรติ “พญามังรายหลวง” วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา […]
August 22, 2018

ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ / ๖๑ จำนวน ๒๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ / ๖๑ จำนวน ๒๔ นาย  รายชื่อแนบท้าย เข้าร่วมกิจกรรม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีบายศรีสูขวัญ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมายเหตุ  การแต่งกายชุกปกติ (ชุดอ่อน) รายชื่อ […]
August 22, 2018

ให้ นศท. มร.ชร. ชั้นปีที่ ๕/๖๑ จำนวน ๑๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้ นศท. มร.ชร. ชั้นปีที่ ๕/๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๕ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดสุภาพ. รายชื่อ ราย๑ นศท. กันต์กมล ทาวัง ๒ นศท. ครรชิตพล สีมาตย์ ๓ นศท. คุณานนท์ มะหิตธิ ๔ นศท. จิราวัฒน์ สวนหมอก ๕ นศท. ญาณภัทร เยาว์ธานี ๖ นศท. ทักษิณ หน่อหล้า ๗ นศท. นครินทร์ ใหม่ธรรม […]
August 21, 2018

ให้ นศท.มร.ชร.เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ / ๖๑ จำนวน ๓๐ คน (ชาย๑๕,หญิง๑๕)  รายชื่อแนบท้าย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมายเหตุ   […]