February 5, 2019

แจ้งการให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรรม วันราชภัฏ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๒๐ น. ณ สนามหญ้ากลางอาคารสำนักงานอธิการบดี การแต่งกายชุกปกติ(ชุดอ่อน) หมายเหตุ นัดหมายการซ้อม ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถานที่เดิม […]
December 4, 2018

แจ้งการฝึกภาคสนาม นศท.มร.ชร.ชั้นปีที่ ๓/๖๑

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๓๗ กำหนดการฝึกภาคสนามของ นศท.มร.ชร.ชั้นปีที่ ๒,๓ ณ พื้นที่ฝึกบ้านโป่งซางเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งผลัดดังนี้ ชั้นปีที่ ๒ ผลัดชาย (๑ คน) ฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๓ ผลัดชาย […]
December 4, 2018

แจ้งการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๔,๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ เรื่อง

แจ้งเรื่องการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๔,๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดการฝึกภาคสนามของ นศท.มร.ชร.ชั้นปีที่ ๔,๕/๖๑ ณ พื้นที่ฝึกค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี โดยแบ่งผลัดดังนี้ -ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ชาย ผลัดที่ ๓ ผลัดละ ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม […]
December 4, 2018

แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนกองประจำการและแต่งตั้งยศ นศท.ชั้นปีที่ ๓/๖๑

กำหนดการขึ้นทะเบียนกองประจำการและแต่งตั้งยศให้กับนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๗ จะดำเนินกรรมวิธีทางด้านเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการ และแต่งตั้งยศให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิททยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ให้นักศึกษาวิชาทหารชาย ตัดผมสั้นตามระเบียบที่นรด.กำหนด และให้นำหลักฐานที่จะต้องนำไปประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการและแต่งตั้งยศ มีดังนี้ ๑.นักซึกษาวิชาทหารชาย ๑.๑ […]