July 9, 2018

ให้นศท.มร.ชร. ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๑๐ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นัดหมาย การแต่งกาย ชุดฝึก (ไม่พับแขนเสื้อ) และเสื้อลำลองจิตอาสาแขนยาว ชั้นปีที่ ๕ /๒๕๖๑ เวลา […]
July 5, 2018

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย)

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสุดท้าย) ประชุมและรับใบสมัครวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามลิงค์ http://snk.crru.ac.th/nstcru/reg/
May 1, 2018

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

March 30, 2018

1-12 เมษายน 2561 ไปตรวจเลือกทหารฯ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. นักศึกษาที่ยื่นเรื่อง ผ่อนผันฯทหาร  ไปรายงานตัวตามวัน,เวลา,สถานที่ ในใบสด.๓๕ ให้เตรียมหลักฐานต่อไปนี้ไปในวันคัดเลือก (ฉบับจริงทั้งหมด) -ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) -หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) -บัตรประจำตัวประชาชน -ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏ) -หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา -อื่นๆ วุฒิการศึกษาเดิม,หลักฐานการเปลื่ยนชื่อ-สกุล,ย้ายภูมิลำเนาทหาร