January 21, 2019

ธีรวุฒิ เวียงชัย เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ธีรวุฒิ  เวียงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้าเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
January 20, 2019

CRRU Alumni : ทินกร บุญถา ปลัดอำเภอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ทินกร บุญถา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 48 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
January 20, 2019

CRRU Alumni : อนงค์ วรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3

อนงค์ วรินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (Master of Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3  
January 19, 2019

CRRU THE IDOL 135 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

Passion to Win 11 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง นักกีฬา มร.ชร. กล้วยไข่เกมส์ กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31    “ทุกรางวัลสำคัญเสมอ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้มุ่งมั่น ตั้งใจ ก้าวไปสู่ลำดับที่ 1 สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต”    นอกจากเสียงชื่นชมยินดีต่อผู้ชนะที่คว้าเหรียญทอง มาได้จาก“กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ […]