Statistics

สรุปสถิติงานบริการ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานบริการทั่วไป

ครั้ง
บริการออกเอกสารรับรองต่างๆ ปี 2560 87
บริการออกเอกสารรับรองต่างๆ ปี 2561 67
บริการออกเอกสารรับรองต่างๆ ปี 2562 67
บริการออกเอกสารรับรองต่างๆ ปี 2563 48
บริการออกเอกสารรับรองต่างๆ ปี 2564 63
บริการออกเอกสารรับรองต่างๆ ปี 2565 38
บริการออกเอกสารรับรองต่างๆ ปี 2566 38
บริการออกเอกสารรับรองต่างๆ ปี 2567 8
บริการออกบัตรขออนุญาตแต่งกาย ปี 2560 79
บริการออกบัตรขออนุญาตแต่งกาย ปี 2561 62
บริการออกบัตรขออนุญาตแต่งกาย ปี 2562 46
บริการออกบัตรขออนุญาตแต่งกาย ปี 2563 29
บริการออกบัตรขออนุญาตแต่งกาย ปี 2564 15
บริการออกบัตรขออนุญาตแต่งกาย ปี 2565 21
บริการออกบัตรขออนุญาตแต่งกาย ปี 2566 23
บริการออกบัตรขออนุญาตแต่งกาย ปี 2567 1
บริการจัดทำและแจกเสื้อเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2559 4,681
บริการจัดทำและแจกเสื้อเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2560 4,193
บริการจัดทำและแจกเสื้อเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2561 2,848
บริการจัดทำและแจกเสื้อเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562 2,833
บริการจัดทำและแจกเสื้อเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2563 3,133
บริการจัดทำและแจกเสื้อเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2564 2,524
บริการจัดทำและแจกเสื้อเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2565 2,522
บริการจัดทำและแจกเสื้อเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2566 2,880

งานประกันอุบัติเหตุ

ครั้ง
งานบริการเคลมประกันอุบัติเหตุ ทั้งหมด 595
งานบริการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ ปีการศึกษา 2561 15,380
งานบริการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ ปีการศึกษา 2562 13,330
งานบริการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ ปีการศึกษา 2563 12,170
งานบริการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ ปีการศึกษา 2564 12,235
งานบริการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ ปีการศึกษา 2565 10,932
งานบริการจัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ ปีการศึกษา 2566 10,501

งานธนาคารความดีและจิตอาสา

ครั้ง
จำนวนนักศึกษาที่ใช้งานในระบบ ทั้งสิ้น 31,984
จำนวนของโครงการหรือกิจกรรมที่สร้าง เริ่มตั้งแต่ ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 46,069
จำนวนการบันทึกการให้คะแนนความดี และจิตอาสาให้นักศีกษา เริ่มตั้งแต่ ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 871,374
จำนวนการสร้างโค๊ดสำหรับบันทึกคะแนน เริ่มตั้งแต่ ปี 2561 ถึง ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 70,187
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2554 1
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2555 72
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2556 71
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2557 77
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2558 13
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2559 58
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2560 25
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2561 12
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2562 12
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2563 5
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2565 1
งานบริการออกใบประมวลผลกิจกรรม ปี 2566 2

งานบริการทุนอุดหนุน

จำนวน
จำนวนนักศึกษาทุนอุดหนุนทั้งหมด ที่ใช้บริการ 3,263
จำนวนทุนอุดหนุน ในปีการศึกษา 2564 47
จำนวนทุนอุดหนุน ในปีการศึกษา 2565 39
จำนวนทุนอุดหนุน ในปีการศึกษา 2566 35
จำนวนที่จัดสรรทุนอุดหนุนให้นักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 873
จำนวนที่จัดสรรทุนอุดหนุนให้นักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 630
จำนวนที่จัดสรรทุนอุดหนุนให้นักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 366

งานบริการผ่อนผันทหาร

ราย
ให้บริการรับเรื่องผ่อนผันทหาร ในปี 2562 528
ให้บริการรับเรื่องผ่อนผันทหาร ในปี 2563 434
ให้บริการรับเรื่องผ่อนผันทหาร ในปี 2564 406
ให้บริการรับเรื่องผ่อนผันทหาร ในปี 2565 392
ให้บริการรับเรื่องผ่อนผันทหาร ในปี 2566 412