ระบบค้นหารายชื่อ การค้นหารายชื่อนักศึกษาที่มีประกันอุบัติเหตุหมู่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา / คณะ ระยะเวลาการคุ้มครอง
531478203 นายชรินทร์ กาบบัว สถาปัตยกรรม บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
541128001 นายกฤตพล โกเสนตอ ชีววิทยา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
541132024 นายภูมิพัฒณ์ ธนพัฒณ์โชคสกุล ดนตรีศึกษา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
541132029 นางสาวทัศนีย์วรรณ สุนันต๊ะ ดนตรีศึกษา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551132005 นายรัตนพงศ์ เตจ๊ะ ดนตรีศึกษา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551144001 นายประชา กิจวรรณศิลป์ คณะครุศาสตร์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551427023 นางสาวเซี่ยวเว่ย อึ้ง จิตวิทยาสังคม บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551427030 นางสาวชมพูนุช กรวัชรปาณี จิตวิทยาสังคม บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551427080 นางสาวรัญชิดา ก๋องดี จิตวิทยาสังคม บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551702040 นายกิตติภูมิ เหมืองจา การพัฒนาสังคม บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551705084 นางสาวศิริวรรณ นันท์ชัย บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551768002 นายชัยภัทร โนจิตร กราฟิกดีไซน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
551997043 นางสาวชนัญญา เชียงตา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
561128027 นางสาวอิสสิริยา นาปัง ชีววิทยา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
561413009 นายประวิน ชื่นใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
561413039 นายธนพงศ์ ทองคำฟู เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
561438063 นางสาวทิพย์วารี คำนวล ชีววิทยา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
561463016 นายวรภพ ใจมา วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
561463049 นายณัฐวุฒิ ใจตา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
561463069 นายชัชวาลย์ วงค์ชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) : คุ้มครอง 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

© Copyright งานประกันอุบัติเหตุ , 2021

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ 053-776019 โทรสาร. 053-776019
โทรภายใน 1737,1738