งานประกันอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีการศึกษา 2566
ดำเนินงานโดย บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – วันที่ 1 มิถุนายน 2567

อัตราการคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงิน
1. อุบัติเหตุ เสียชีวิต ทั่วไป 150,000 บาท
2. เสียชีวิตจากการขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 150,000 บาท
3. การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร 150,000 บาท
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ ให้เข้ามาติดต่อเป็นกรณีไป
5. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ยกเว้นโรคเอดส์ 30,000 บาท
6. ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งการบาดเจ็บวงเงิน 20,000 บาท
7. ค่าชดเชย จากอุบัติเหตุ กรณีใช้สิทธิ บัตรทอง ประกันสังคม
        7.1 ค่าชดเชย OPD (ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี) 500 บาท / เหตุการณ์
        7.2 ค่าชดเชย IPD (ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี) 1,000 บาท / วัน
**หมายเหตุ หากเกิดสินไหมค่ารักษาพยาบาล จากยวดยานพาหนะ ต้องเคลมกับ
พรบ.และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับก่อน โดยสามารถเบิกค่าชดเชยได้

หลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน

(Download PDF) แบบฟอร์มเรียกร้องสินใหมทดแทน

1.กรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับการบาดเจ็บ สามารถเลือกเบิกสิทธิ์ ดังนี้
1.1. เบิกค่ารักษาพยาบาล วงเงินค่ารักษา 20,000 บาท/เหตุการณ์ แนบหลักฐานดังนี้
1. แบบเรียกร้องรับเงินค่าสินไหมทดแทน และ บันทึกรับเงินสินไหมทดแทน
2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บันทึกประจำวันของตำรวจ (ถ้ามี)

1.2. เบิกค่าชดเชย สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ บัตรทอง ประกันสังคม พรบ. สิทธิ์ประกันอื่น
: ผู้ป่วยนอก 500 บาท/ครั้ง หรือเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์สุขภาพประจำตำบล (อนามัย) 100 บาท/ครั้ง
: ผู้ป่วยใน 1,000 บาท/คืน
แนบหลักฐานดังนี้
1. แบบเรียกร้องรับเงินค่าสินไหมทดแทน และ บันทึกรับเงินสินไหมทดแทน
2. ใบสรุปค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล (สำหรับผู้ป่วยใน)
3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาใบรับรองแพทย์พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บันทึกประจำวันของตำรวจ (ถ้ามี)

2. กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวน 150,000 บาท แนบหลักฐาน ดังนี้
1. แบบเรียกร้องรับเงินค่าสินไหมทดแทน และ บันทึกรับเงินสินไหมทดแทน
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5. บันทึกประจำวันของตำรวจ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ที่ระบุคำว่า “ตาย”
8. สำเนาบัตรนักศึกษา
9. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
10. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
11. สำเนาใบทะเบียนสมรสบิดา-มารดา
12. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ

3. กรณี เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือค่าปลงศพ จำนวน 30,000 บาท แนบหลักฐาน ดังนี้
1. แบบเรียกร้องรับเงินค่าสินไหมทดแทน และ บันทึกรับเงินสินไหมทดแทน
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4. ประวัติการเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาล
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
6. สำเนาบัตรนักศึกษา
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ที่ระบุคำว่า “ตาย”
8. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
9. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
10. สำเนาใบทะเบียนสมรสบิดา-มารดา
11. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ

© Copyright งานประกันอุบัติเหตุ , 2023

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ 053-776019 โทรสาร. 053-776019
โทรภายใน 1737,1738