งานประกันอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีการศึกษา 2565
ดำเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่ 2 มิถุนายน 2565 – วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.

อัตราการคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงิน
1. อุบัติเหตุ เสียชีวิต ทั่วไป 150,000 บาท
2. เสียชีวิตจากการขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 150,000 บาท
3. การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร 150,000 บาท
4. กรณีสูญเสียอวัยวะ ให้เข้ามาติดต่อเป็นกรณีไป
5. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ยกเว้นโรคเอดส์ 30,000 บาท
6. ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งการบาดเจ็บวงเงิน 20,000 บาท
7. ค่าชดเชย จากอุบัติเหตุ กรณีใช้สิทธิ บัตรทอง ประกันสังคม
        7.1 ค่าชดเชย OPD (ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี) 500 บาท / เหตุการณ์
        7.2 ค่าชดเชย IPD (ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี) 1,000 บาท / วัน

หลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน

(Download PDF) แบบฟอร์มเรียกร้องสินใหมทดแทน

กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล (วงเงิน 20,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทน (Download PDF ด้านบน)
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
5. สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
6. บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)
7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้บาดเจ็บพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
กรณีเบิกค่าชดเชย
(OPD : 500 บาท/เหตุการณ์ ; IPD : 1,000 บาท/วัน)
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทน (Download PDF ด้านบน)
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบสรุปค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
5. สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
6. บันทึกประจำวันตำรวจ (ถ้ามี)
7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้บาดเจ็บพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (วงเงิน 150,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทน (Download PDF ด้านบน)
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5. บันทึกประจำวันของตำรวจ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ที่ระบุคำว่า “ตาย”
8. สำเนาบัตรนักศึกษา
9. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
10. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
11. สำเนาใบทะเบียนสมรสบิดา-มารดา
12. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
กรณี เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ยกเว้นโรคเอดส์ (วงเงิน 30,000 บาท)
1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทน (Download PDF ด้านบน)
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4. ประวัติการเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาล
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
6. สำเนาบัตรนักศึกษา
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ที่ระบุคำว่า “ตาย”
8. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
9. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ “บิดา และ มารดา”
10. สำเนาใบทะเบียนสมรสบิดา-มารดา
11.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ

© Copyright งานประกันอุบัติเหตุ , 2023

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทรศัพท์ 053-776019 โทรสาร. 053-776019
โทรภายใน 1737,1738