งานผ่อนผันฯทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๐) และมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่สูงกว่าปริญญาโท
หรือ เคยทำเรื่องมาแล้วแต่ย้ายสถานศึกษา,ลงเรียนใหม่
ติดต่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ - วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผัน

อ่านประกาศ จากมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติ


  ๑. เข้าอ่านประกาศ , แนวปฏิบัติ และ กรอกข้อมูล ที่ http://snk.crru.ac.th/program/soldier/
  ๒. โหลดเอกสาร แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐
  กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานและนำมาในวันรับยื่นเรื่องผ่อนผันที่กำหนด
  ๓. หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องผ่อนผัน (รายการละ ๑ ฉบับ ให้นักศึกษาลงนามรับรองสำเนาและระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ ทุกฉบับ และเรียงเอกสารตามนี้)

 • ๓.๑. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐
 • ๓.๒. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
 • ๓.๓. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
 • ๓.๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ๓.๕. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏ)
 • ๓.๖. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผัน
Do you understand ?

กรอกข้อมูล


กองพัฒนานักศึกษาจะแบ่งการจัดส่งเอกสาร ให้ทางสัสดีจังหวัดตรวจสอบ
เป็น ๒ รอบ หลังจากที่นักศึกษายื่นหลักฐานแล้ว ดังนี้

รอบที่ ๑ วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รอบที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐


ติดต่อสอบถาม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ ๘๐ หมู ๙ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓๗๗๖๐๑๙ ต่อ งานผ่อนผันทหาร
หมายเลขโทรสาร ๐๕๓-๗๗๖๐๔๗
Webpage : http://snk.crru.ac.th/program/soldier
Facebook Page : https://www.facebook.com/groups/369941723086669/

website counter