สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แนวทาง ให้ดำเนินการตามนี้

๑-เข้าอ่าน หลักฐานประกอบการรับสมัคร และรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๑-๕ ชาย,หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒-ดูตัวอย่างใบสมัคร เน้นย้ำ เตรียมภาพถ่ายหน้าตรง ชุดฝึก ไม่สวมหมวก เเว่นตา ทรงผมถูกต้องตามระเบียบ ใช้ภาพ ส่งหน่วยในวันรายงานตัว เพิ่ม ๒ ใบ ด้านหลังเขียนชื่อ-สกุล,ชั้นปี นศท.,สถานศึกษาวิชาทหาร และเลขบัตรประชาชน

๓-กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScci17Gi3jP_bCMrfYXuyQqjLnHy2nhrNkOj6wo65YMosZ74w/viewform

๔-เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม หน้าสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี การแต่งกาย ชุดสุภาพ พร้อมรับใบสมัคร ไม่มีนอกรอบ
https://www.facebook.com/nstcrru/

 

ช่องทางการสื่อสาร

Tel: ๐๕๓-๗๗๖๐๑๙ https://www.facebook.com/nstcrru/ เพจการสื่อสารกลุ่มใหญ่ (อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือน)

ผกท.จักรพันธ์ ๐๘๘-๒๘๘-๖๓๒๖
ผกท.นภาภรณ์ ๐๘๒-๗๕๕-๕๐๑๐


 
ตัวอย่างใบสมัคร

จบจากหน่วยฝึกฯจังหวัดเชียงราย
--ชาย , --หญิง

จบจากหน่วยฝึกฯจังหวัดอื่น
--ชาย , --หญิง

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับใบสมัคร
หลังจากรายชื่อขึ้นแล้วให้ขอรับใบสมัครที่
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร.
เข้ากรอกข้อมูล

รายชื่อและสถานะ

ประกาศรายชื่อและแสดงสถานะปัจจุบัน
ของนักศึกษาวิชาทหาร มร.ชร.
ประกาศรายชื่อ