ประกาศ เรื่องการเข้าภาคสนามชั้นปีที่ ๔-๕ ทั้งชายและหญิง

ให้นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เข้ารับหการฝึกภาคสนามตามผลัดที่ กำหนด ดังนี้

๑.นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ ชาย ผลัดที่ ๕ ตั้งแต่ ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
รายงานตัวเวลา ๑๖.๐๐ น.  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย การแต่งกายชุดฝึกพร้อมสัมภาระ

๒.นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ หญิง ผลัดที่ ๔ ตั้งแต่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
รายงานตัวเวลา ๑๖.๐๐ น.  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย การแต่งกายชุดฝึกพร้อมสัมภาระ

๓.นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ชาย ผลัดที่ ๓ ตั้งแต่ ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
รายงานตัวเวลา ๑๖.๐๐ น.  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย การแต่งกายชุดฝึกพร้อมสัมภาระ

๔.นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ หญิง ผลัดที่ ๑๗ ตั้งแต่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
รายงานตัวเวลา ๑๖.๐๐ น.  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย การแต่งกายชุดฝึกพร้อมสัมภาระ

ใบลาพร้อมรายชื่อแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชา

Category(s): ข่าวประชาสัมพันธ์

Comments are closed.