ประกาศสรุปผลการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๙ เรื่อง

๑.เลื่อนการสอบภาคทฤษฏีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ๕ จากวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ เวลา ๐๗.๒๐ น.
การแต่งกายชุดอ่อน ตัดผมสั้นตามระเบียบ นรด.
สิ่งที่นำไปด้วย บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปากกา ดินสอดำ ๒ บี นางลบดินสอ
หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าสอบในวันดังกล่าวได้ ให้มาลงชื่อที่กองพัฒนักศึกษา ก่อนวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อจัดส่งให้หน่วยฝึกฯ
และจะได้ดำเนินการสอบเสริมในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย

๒.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมงานกีฬาโรงเรียนสาธิต มรภ.ทั่วประเทศ วันที่ ๒ -๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นัดหมายวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เวลา ๑๖.๐๐ การแต่งกายชุดสุภาพ
รายชื่อดังแนบ  (รายชื่อดังแนบ)  ดำเนินการแล้ว

๓.ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ทุกนาย เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มร.ชร. ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การแต่งกายชุดอ่อน

๔.ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ทั้งหมด เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิณาญตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก
เชียงราย เวลา ๑๒.๓๐ น. การแต่งกายชุดอ่อน ดำเนินการแล้ว

๕.การเข้าฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ชาย (ผลัดที่ ๑) วันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๗
พื้นที่การฝึกภาคสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำดภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รายงานตัววันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ ณ สนามบาสเก็ตบอล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๖.การเข้าฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย (ผลัดที่ ๔) วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
พื้นที่การฝึกภาคสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำดภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รายงานตัววันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ ณ สนามบาสเก็ตบอล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๗.การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ชาย วันที่ ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
พื้นที่ฝึก ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาษจนบุรี
-นศท.ชั้นปีที่ ๔ ชาย ผลัดที่ ๕
-นศท.ชั้นปีที่ ๕ ชาย ผลัดที่ ๓
ให้มารายงานตัวที่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. การแต่งกายชุดฝึกพร้อมเครื่องสนาม

๘.การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ หญิง ผลัดที่ ๔ วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
พื้นที่ฝึก ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาษจนบุรี
ให้มารายงานตัวที่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. การแต่งกายชุดฝึกพร้อมเครื่องสนาม

๙.การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ หญิง ผลัดที่ ๕ วันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
พื้นที่ฝึก ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาษจนบุรี
ให้มารายงานตัวที่ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. การแต่งกายชุดฝึกพร้อมเครื่องสนาม

Category(s): ข่าวประชาสัมพันธ์

Comments are closed.