แจ้งผลัดการฝึกภาคสนาม

แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2556

สิ่งที่ต้องเตรียม ตามเอกสารนี้ Preparation56.  เอาไปเฉพาะที่จำเป็นจริงๆครับ
*เพิ่มเติม  ให้นำเงิน 70 บาท ไปชำระค่าเสื้อลำลอง (จากหน่วยฝึกฯ) ไปด้วยในวันที่นัดหมายขึ้นรถ ตามผลัดของตัวเอง 

ชั้นปี จำนวน ห้วงการฝึก นัดหมาย (แต่งกายชุดฝึก)
3 ชาย 3 นาย 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 56 29 ม.ค. 56 เวลา 07.30 น.
ณ  ร.ร.บ้านชุมชนป่าก่อดำ
ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4,5 ชาย 70 นาย 2-8 ก.พ. 56 1 ก.พ. 56 เวลา 16.30 น.
ณ นฝ.นศท.จทบ.ช.ร.
4 หญิง 34 นาย 4-8 ก.พ. 56 3 ก.พ. 56 เวลา 16.30 น.
ณ นฝ.นศท.จทบ.ช.ร.
5 หญิง 21 นาย 8-12 ก.พ. 56 7 ก.พ. 56 เวลา 16.30 น.
ณ นฝ.นศท.จทบ.ช.ร.
ผลัดพาราเซล 2 นาย * – 14 ก.พ. 56 ฝึกต่อผลัดปกติ

 

Category(s): ข่าวประชาสัมพันธ์

Comments are closed.