สอบซ่อมภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ ๔ มรช.

ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ มรช.ที่มีรายชื่อแนบท้าย จำนวน ๓๓ นาย
ดำเนินการสอบซ่อม วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐
ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย
การแต่งกาย  ชุดฝึก ตัดผมสั้นตามระเบียบ
สิ่งที่ต้องเตรียม  ปากกา , ดินสอดำ ๒ บี , ยางลบดินสอ , บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร

ที่ ชื่อ-สกุล
นศท. กช  เมืองสิงห์
นศท. กิตติศักดิ์ ใจพรม
นศท. จรินทร์  ช่างไม้
นศท. เจนณรงค์ อินต๊ะปัญญา
นศท. เจษฎา  บุญเรือง
นศท. ฉัตรชัย  กันทะสาร
นศท. ณัฐกมล จันทร์ต๊ะเขต
นศท. ณัฐพล ศรีทรงฮาด
นศท. ณัฐวฒิ  รอบรัมย์
๑๐ นศท. ธนวัฒน์ ฟักเขียว
๑๑ นศท. ธนวัฒน์ เอื้อยกระโทก
๑๒ นศท. นรวัชร คำใบศรี
๑๓ นศท. นัฐพงศ์  ทองชัย
๑๔ นศท. ปฏิภาร วรรณจักร์
๑๕ นศท. ปวริศ อรินต๊ะทราย
๑๖ นศท. พัฒนพันธ์ จันทวงค์
๑๗ นศท. พิษณุ  คลี่ใบ
๑๘ นศท. ภัทรวุฒิ บุญสมบัติ
๑๙ นศท. ราเชนร์   ธิดา
๒๐ นศท. ลิขิต ไทยอนันต์
๒๑ นศท. วรุตม์ กันทา
๒๒ นศท. วิภพ หมื่นปิงเมือง
๒๓ นศท. ศรราม  อุโมงค์
๒๔ นศท. ศุภณัฐ รัตนพรม
๒๕ นศท. สุเมธ คำอุปละ
๒๖ นศท. สุรชัย แซ่หยาง
๒๗ นศท. อธิวัฒน์ อินต๊ะวิชัย
๒๘ นศท. อนันตศักดิ์  มะโนใจ
๒๙ นศท. อนิรุทธิ์  โยธา
๓๐ นศท. อนุกูล มีเพียร
๓๑ นศท. อนุชา   สุทธสม
๓๒ นศท. เอกลักษณ์ ต่อมใจ
๓๓ นศท. หญิง นิภาภรณ์  หอมนาน
Category(s): ข่าวประชาสัมพันธ์

Comments are closed.